MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMA GRUPLARI İÇİN ÇAĞRI

Saygıdeğer Mülkiyeliler!

Mülkiye Öğrencileri, Mülkiye Mezunları, Birlik Üyeleri!

Dünya ve memleket sorunları gittikçe derinleşiyor, büyüyor, baş edilemez hale geliyor. Tek başına insan bu sorunlar karşısında çaresiz bırakılıyor; üstelik sorumlular, insanın geleceğini şekillendirecek güçten yoksun olduğu yanılsamasını yaratıyor. Oysa el ele verilirse üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur. Büyük insanlığın kültürel birikimi bunun en büyük teminatıdır.

Toplumsal yeniden üretimin temelini teşkil eden eğitime günümüzde geçmişe göre daha geniş toplum kesimlerine ulaşıyor olsa da okul bir kapatma mekânına, eğitim ise büyük bir zaman ve kaynak israfına dönüşmüş durumda. Eğitim kurumları kendi koydukları hedefleri gerçekleştirmekten uzak, eğitenler ve eğitilenler eğitim sistemlerinin dışında, onların nesneleri konumundadırlar.

Analitik keşif yeteneği kazandıran bir eğitim anlayışı yerine, depolamanın, ezberlemenin yetkinleştirilmesini öncelikli kılmış bir eğitim anlayışı yaygın kabul görmekte ve geniş uygulama alanı bulmakta. Toplumlar kadar eğitim pratikleri, kurumları ve otoriteleri de teknolojik gelişimin sağladığı grafik, görsel kolaylıklara, iletişim, etkileşim kolaylıklarına hazırlıksız yakalanmış durumda. Analitik keşfi ve insan kardeşliğini temel güdüsü kılan bir eğitim, ancak insanın gündelik yaşamınca içerildiği zaman mümkündür. Bu çerçevede toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurları haline gelen görsel, işitsel etkileşim araçlarının imtiyazları alabildiğine ortadan kaldırırken insanı alabildiğine özgürleştiren bir tarzda eğitimin asli unsurları kılınmaları gerekiyor.

Kuruluş kararında belirtildiği üzere, Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM), meslek hayatlarına başlayacak gençlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi kadar, eğitim alanının temel sorunlarının tespiti ve bunlara çözümler üretilmesi gibi geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM) 2019-2020 programı, derinleşen ve büyük toplumsal sorunlara kaynaklık ettiği düşünülen eğitim sorununun radikal, gerçekçi çözümlerini teşvik edecek mütevazı faaliyetler içermek üzere biçimlendirildi. Mülkiye öğrenci ve mezunlarının yanı sıra Ankaralıları da yaşamın her alanına temas eden eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmaya davet edecek Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM) sizi, aşağıda ayrıntıları sunulan çalışma gruplarına katılıp 2019-2020 programının yürütücüsü olmaya içtenlikle çağırıyor.

Çalışma gruplarına başvurmak için sayfanın sonunda yer alan başvuru formunu doldurmanızı rica ederiz.