MİSAM KAMUSALLIK VE MÜŞTEREKLER ÇALIŞMA GRUBU

Değerli Mülkiyeliler,

Kapitalizmin 20. yüzyılın son çeyreğinden beri yaşadığı yapısal kriz gittikçe derinleşti. Krizin aşılması için başvurulan çareler insanlığı etik, ekolojik, siyasi, kültürel, iktisadi açmazlarla karşı karşıya bıraktı: Etik yozlaşma insanı insanın kurdu haline getirdi, insanlar topluma, kamu yararına olan inançlarını büsbütün kaybetti, mevcudun dışında insan ilişkileri ihtimal dışı kabul edilmeye başladı, yolsuzlukla idare kural halini aldı, ihtiyaç dışı, hesapsız ekonomik büyümenin neden olduğu hava kirliliği, çevre talanı, insanın kendisine ve dünyasına kast eden ekonomik tercihler türlerin yok oluşuna neden oldu, çevre felaketlerinin gittikçe artmasına yol açtı, bölgesel çatışmalar göçe, istikrarsızlığa sebep oldu, temsili demokrasi bütün dünyada çöktü, otoriterlik, milliyetçilik, erkek medeniyetinin kendine tabi kıldığı kesimlere yönelik ayrımcılık son raddesine vardı, yetkinleşen teknolojik imkânlar belleksizleşmenin aracı kılındı, sanat paraya dönüştürülebildiği ölçüde kabul gördü, borçluluk bütün insan faaliyetini belirleyen başlıca ilişki halini aldı, ekonomik krizler servet transferinin meşru araçları olarak pekişti, ekonomik rant tüm insanların ortak arzusu haline getirildi.

Bütün bu gelişmelerin temel sonucu insan teklerini bir araya getiren, onları aynı zamanda toplumlarının mensubu ve bireyler kılan kamusal bağın, kamusallığın altının oyulmasıdır. Aynı açmazlar insanı kendisi ve dünyası üzerine düşünemez, sorunlarına çözüm üretemez hale getirdiğinden çürüyen, çöken kapitalist kamusallığın yerine neyin koyulacağı, muhtemel ve müstakbel kamu düzenlerinin neler olabilecekleri konusundaki tartışmalar bütünsel olmaktan uzaktır. Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Kamusallık ve Müşterekler Çalışma Grubu, kamusallık, herkese ait olanı koruma ve çoğaltmanın yolları üzerine düşünmek, yeni kamusal düzenleri inşa edecek toplumsal aktörleri bir araya getirmek, toplumu geleceği üzerine düşünmeye ve geleceğini kurmaya teşvik edecek her türlü entelektüel faaliyeti yürütmek üzere oluşturuldu.

MİSAM Kamusallık ve Müşterekler Çalışma Grubu çalışmalarına “Başka Bir Dünya Mümkün” üst başlıklı paneller serisi ve neoliberal kapitalizmin çökerttiği kamusal ekonominin toplum eliyle yeniden inşası olarak görülebilecek son dönem kooperatifçilik faaliyetinin aktörlerini bir araya getireceği çalıştaylarla başlıyor. İktisadi faaliyetin üretim, tüketim, dolaşım ve kredi yönlerini kuşatan kooperatifçilik faaliyeti, kamusallığın çökertildiği, kamu hukuku güvencesinin terk edildiği, bu nedenle güvenli gıda, sağlık, eğitim başta olmak üzere her türlü temel ihtiyacın tekelci ekonomik aktörlere bırakıldığı bir dönemde yerel yönetimlerce bile benimsenir ve uygulanır hale gelmiştir. Böyle bir dönemde kooperatifçiliğin başlıca aktörlerini, alanın bilgisini üretenleri ve kooperatifçiliğe verecekleri destekle yeni kamusal ekonomilerin temelinin atılmasını sağlayabilecek yerel yönetimlerin olabilecek her vesileyle bir araya gelmesinin elzem olduğu düşünülmüştür.

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Kamusallık ve Müşterekler Çalışma Grubu