MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

 

13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Çağrı Metni, Kurulları ve Takvimi

Geride bıraktığımız yıllar boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, yoluna Covid-19 pandemisinden kaynaklı olarak verilen zorunlu ara sonrası devam ediyor. Bugüne kadar kongrenin düzenlenmesinde emek vermiş ve görev almış kişilere katkıları sebebiyle teşekkürü bir borç biliriz.

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre akademik açıdan özgün, eleştirel ve doyurucu bildirilerin yanı sıra, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da mutluluk vericiydi. Önceki yıllarda bildiri sunan bazı katılımcıların, daha sonra çeşitli bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir. Kongre, akademik anlamda bir yetişme alanı olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Bundan sonra da bu niteliğini sürdürmeye devam edecektir.

13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde Mülkiyeliler Birliği bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Son iki kongrede hayata geçirilen iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak, kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin bildiri sunacağı şekilde devam edecektir. Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise, sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, tarih, hukuk vb. sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrenciler sosyal politika alanına yönelik konulara ilişkin çalışmalarıyla katılabilirler.

Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu başlık altında sürdüren bütün lisansüstü öğrenciler, “13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık ve toplumsal hareketler, gelir dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent, yoksulluk ile çalışma yaşamı ve sanat başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda bildiri önerebilir.

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen bildiri özetleri ile kabul edilen bildirilerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilenler kongrede sunulabilecektir.

Bildiri önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak [email protected] kullanılmalıdır.

Düzenleme Kurulu

 

13.Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi

5 Haziran 2022 – Bildiri özetlerinin (en fazla 500 kelime) son gönderilme tarihi.

5 Temmuz 2022 – Kongreye kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı.

4 Eylül 2022  – Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.

13-14 Ekim 2022 – 13. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. A. Gülay Toksöz

Prof. Dr. Ahmet Makal

Prof. Dr. Aziz Çelik

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

 

 Düzenleme Kurulu

Çağla Ünlütürk Ulutaş (Pamukkale Üniversitesi)

Denizcan Kutlu (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi)

Erkan Kıdak (Pamukkale Üniversitesi)

Feyza Turgay (Kocaeli Üniversitesi)

İlayda Erturun (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Mehmet Atilla Güler (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Onur Metin (Sakarya Üniversitesi)

Sezgi Akbaş (Pamukkale Üniversitesi)

*Hakem Kurulu yakında duyurulacaktır.

 

“MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ” YÖNERGESİ

MADDE 1. GENEL HÜKÜMLER

Bu Yönerge, lisans veya lisansüstü öğrencilerin, sosyal politika alanına ilişkin hakem değerlendirmesi sonucunda seçilen sunumları ile katıldıkları ve her yıl düzenlenen “Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” (MGSPK) ile ilgili olarak usul, Düzenleme Komitesi, Bilim Kurulu, Hakem Kurulu, Kongreye başvuru koşulları, çağrı usulü başta olmak üzere ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

MADDE 2. AMAÇ

“MGSPK”, lisans veya lisansüstü öğrenim gören genç araştırmacıları, sosyal politika alanında bilimsel çalışmalara özendirme, sosyal politika alanında çalışan akademisyenler ile genç araştırmacıların bir araya gelmeleri, akademik bilgi üretimine katkı sağlama amacı ile düzenlenir.

MADDE 3. KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

“MGSPK”ye ilişkin tüm süreçler, Kongre Düzenleme Komitesi tarafından yürütülür.  Düzenleme Komitesi, MGSPK’ya ilişkin akademik, idari ve finansal tüm konularda münhasıran yetkilidir. Komite, Çağla Ünlütürk Ulutaş, Denizcan Kutlu, Erkan Kıdak, Feyza Turgay, İlayda Erturun, Mehmet Atilla Güler, Onur Metin ve Sezgi Akbaş’tan oluşur. Komite Kongreyi uygun gördüğü kuruluşlarla akademik, finansal ve idari konularda işbirliği içerisinde düzenleme konusunda yetkilidir. Bu kapsamda 2019 yılında Mülkiyeliler Birliği ile birlikte düzenleme kararı alınmıştır.

Kongre Düzenleme Komitesi, her yıl MGSPK’nin lisans ve/veya lisansüstü düzeyde yapılacağını belirlemeye yetkili olup, çağrı metninde düzeyi de belirterek Kongre çağrısında bulunur.

MADDE 4. DUYURU

4.1. “MGSPK” çağrısı her yıl Nisan ya da Mayıs ayında Düzenleme Komitesi tarafından uygun iletişim yolları kullanılarak yapılır.

4.2. “MGSPK”, Ekim ya da Kasım aylarında düzenlenir.

4.3. Düzenleme Komitesi, tarihler konusunda değişiklik yapmaya yetkilidir.

MADDE 5. BİLİM KURULU 

“MGSPK” Bilim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. A. Gülay Toksöz, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ve Prof. Dr. Aziz Çelik’ten oluşur.

MADDE 6. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI

6.1. Düzenleme Komitesi tarafından yapılan çağrı metninde ilan edilen e-posta adresine, belirtilen başvuru süresi içinde gönderilen özetler, Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra hakem değerlendirmesine gönderilir.

6.2. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen bildirilerin tam metinleri de hakem incelemesinden geçirilir.

6.3. Hakem değerlendirmesi sonucunda olumsuz bulunan bildiriye Kongrede yer verilmez.

MADDE 7. HAKEM KURULU 

Sosyal politika alanı başta olmak üzere, alan ile ilgili diğer sosyal disiplinlerden alanında yetkinliği bulunan akademisyenler, onayları alınarak, Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Hakem Kurulunda değişiklik yapma yetkisi de Düzenleme Komitesine aittir. Hakem Kurulunda değişiklik olması durumunda değişiklik de ilan edilir.

MADDE 8. YÜRÜRLÜK

Bu esaslar, Kongre Düzenleme Komitesi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.