KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

KVKK uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Mülkiyeliler Birliği Derneği (Mülkiyeliler Birliği, Dernek) tarafından bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Bu Bilgilendirme Metni, siz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olup Mülkiyeliler Birliğine üye olan yahut başka bir eğitim Kurumundan mezun olmakla birlikte Mülkiyeliler Birliği Tüzüğü uyarınca gerekli şartları sağlayarak Birliğe üye olan üyelerin Mülkiyeliler Birliği Derneğine üyeliği kapsamında, ayrıca, Birlik çalışanlarının, mezunların ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mülkiyeliler Birliği Derneği tarafından kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Mülkiyeliler Birliği Derneği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mülkiyeliler Birliği Derneği (DERNEK) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Mülkiyeliler Birliği Derneği tarafından, üyeleri ve çalışanları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları, Fakülte akademik personeli ve Fakülte öğrencilerinden kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz,

Dernek tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Derneğe üyeliğinizin oluşturulması, Dernekçe tarafınıza yapılacak bilgilendirme ve duyuruların ulaştırabilmesi, tarafınıza mesaj gönderilmesi, Derneğin anlaşma sağladığı anlaşmalı kurumlar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Ticari İşletmesi olan KAZAN A.Ş. kafe ve restoranı ile Mülkiyeliler Birliği Derneği sosyal tesislerinden istifade edebilmeniz ve sağlanacak indirimlerden ve varsa Derneğin sağladığı diğer hizmetlerden faydalanabilmeniz, Derneğin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, sergi, kermes, konser, balo, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinden yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve kullanılması, Mülkiyeliler Birliği Derneğinin ticari işletmesi olan Mülkiye Yayıncılık İşletmesince gerçekleştirilen salon tahsisi, atölye tahsisi, toplantı odaları tahsisi, kütüphane tahsisi, reklamcılık, yayıncılık, e-ticaret kapsamındaki (yayın satışı, e-ticaret) faaliyetleri gibi amaçlar dâhil olmak üzere Mülkiyeliler Birliği Derneğinin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, ilgili kişileri Dernek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi ile Derneğin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

Dernek tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Derneğe üyeliğinizin oluşturulması, Dernekçe tarafınıza yapılacak bilgilendirme ve duyuruların ulaştırabilmesi, tarafınıza mesaj gönderilmesi, Derneğin anlaşma sağladığı anlaşmalı kurumlar, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Ticari İşletmesi olan KAZAN A.Ş. kafe ve restoranı ile Mülkiyeliler Birliği Derneği sosyal tesislerinden istifade edebilmeniz ve sağlanacak indirimlerden ve varsa Derneğin sağladığı diğer hizmetlerden faydalanabilmeniz, Derneğin konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, sergi, kermes, konser, balo, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçlerinden yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı bünyesinde bağış ve yardımların toplanması, Mülkiyeliler Birliği Derneğinin ticari işletmesi olan Mülkiye Yayıncılık İşletmesince gerçekleştirilen salon tahsisi, atölye tahsisi, toplantı odaları tahsisi, kütüphane tahsisi, yayıncılık, e-ticaret kapsamındaki (yayın satışı, e-ticaret) faaliyetler gibi amaçlar dâhil olmak üzere Mülkiyeliler Birliği Derneğinin yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, ilgili kişileri Dernek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi ile Derneğin ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine, Mülkiyeliler Birliği Derneğinin ticari işletmesi olan Mülkiye Yayıncılık İşletmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfına, Mülkiyeliler Birliği Vakfının Ticari işletmesi olan KAZAN A.Ş.’ne, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca, Günümüz koşullarında iletişimi hızlandırdığı bilinen mesajlaşma programlarından (Whatsapp, Telegram, Signal vb) bilgilendirme ve duyuru gibi amaçlarla Mülkiyeliler Birliğince sadece Mülkiyeliler Birliğinin mesaj gönderebileceği biçimde açılan hesaplara dahil olmanız halinde, sözü edilen mesajlaşma programlarının servis sağlayıcılarının (server) yurtdışında olması ve bilgilerinizin aktarılabilme ihtimalinin bulunması söz konusu olabileceğinden, Mülkiyeliler Birliği Derneğinin sosyal medya mesajlaşma hesaplarını takip etmeniz halinde bilgilerinizin görülebilmesi ihtimalini kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin, kanunen bu bilgileri isteme hakkına sahip kurum ve kuruluşlar dışında üçüncü bir gerçek kişi (mezun, Dernek üyesi) tarafından talep edilmesi halinde Mülkiyeliler Birliği Derneği, bilgilerinizin paylaşılıp paylaşılmayacağı hususunda tarafınızdan yazılı olarak açık rıza alma yoluna gidecek olup, bilgileriniz rızanız halinde bu kişilerle paylaşılacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Mülkiyeliler Birliğinin hukuksal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, yukarıda bu metnin (b) ve (c) başlıklı kısımlarında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Dernek tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 sayılı Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Mülkiyeliler Birliğine iletebilirsiniz.[1] Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Mülkiyeliler Birliği Derneği, Konur Sokak, No:1 Çankaya / Ankara” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Mülkiyeliler Birliği Derneğinin e-posta adresi [email protected] ‘dir

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Mülkiyeliler Birliği tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, Mülkiyeliler Birliği için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Mülkiyeliler Birliği Derneği tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahipleri, başvuru taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Mülkiyeliler Birliğine daha önce bildirilen ve Mülkiyeliler Birliğinin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Mülkiyeliler Birliğine iletebilir.

[2] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Mülkiyeliler Birliği tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.