MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

2023 – Hrant Dink Vakfı

 

 

Gerekçe:

Hrant Dink her şeyden önce ve her şeye inat samimiyetle kendisi olmanın sembolü oldu, geçmişte de şimdi de.

Hepimizi birbirimizi anlamaya, birbirimizin acılarına saygı göstermeye, birbirimizi yaşatmaya çağırırken, kendisi tüm bu söylemesi kolay yapması zor olanın nasıl insanca bir duruşla mücadeleye değer olduğunu gösterdi bizlere.

Demokrasinin en olmazsa olmazına çağırdı her birimizi; birbirimizi hoş görmeye değil, birbirimizi eşit görmeye, eşit kabul etmeye…

Becerebilirsek, kendimiz becereceğiz dedi, başka seçeneğimiz yok; toplumlar arası ve toplumsal barışın imkanlarını hep beraber yaratacağız.

Hep beraber yaratacağız; bu nedenle, 2023 Mülkiye Büyül Ödülü’nün,

 • Hrant Dink’in bizlere bıraktığı mirası çok kısa zamanda ve etkin şekilde hayata geçirmeye başlaması,
 • Türkiye’de günden güne daralan ve baskı altında olan sivil toplumda mücadeleyi bırakmayarak insan ve azınlık hakları mücadelesini sürdürmesi,
 • 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı’yla hem Hrant Dink’in yaşamını ve Agos’un hikayesini, hem cinayete giden süreci ve sonrasını aydınlatması, hafızamızı diri tutması,
 • Artan toplumlar arası kutuplaşmaya inat Ermeni ve Türk toplumları arasında ve özellikle gençleri hedefleyen diyalog kanalları açması, bu konudaki akademik çalışmaları desteklemesi,
 • BOLİS Enstitüsü’yle Türkiye’de yaşayan tüm toplumların kültürel birikimini korumaya, kayıt altına almaya, tanıtmaya çalışması, azınlık haklarına yönelik akademik çalışmaları desteklemesi,
 • ASULİS: Dil, Diyalog Demokrasi Laboratuvarı’yla basında nefret söylemini takip ederek ve eşit vatandaşlık çalışmalarını sürdürerek ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı mücadeleye aktif katkı sunması,
 • Çoğulcu ve kapsayıcı bir kültür ve sanat alanını desteklemesi

gerekçeleriyle Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı yönetim kurullarının ortak kararıyla Hrant Dink Vakfı’na verilmesine karar verilmiştir.

Tamamına ermeyen adalet mücadelesinde Dink ailesinin ve Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız.

Hrant Dink’in sözleriyle:

“Derken girdiğiniz o sıkıntı dehlizine bir el uzanır, alır sizi tekrar sabahın şafağına çıkarır ve kulağınıza şöyle fısıldar: Haydi, devam et, diren, dayan, pes etmek yok.”

2022 – Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı

 

 

Gerekçe:

Siyasal Bilgiler Fakültesi/Mülkiye, Türkiye’nin sosyal bilimler alanında en köklü ve önemli kurumlarından biridir. Bu niteliğinde, bilimsel düşünce ve bilgi üretiminde sahip olduğu öncü rol kadar bilimsel düşüncenin edimselleşmesi ve kamu yararı çerçevesinde kullanılmasına yönelik bir geleneğin taşıyıcısı olması büyük öneme sahiptir. Demokratik, kamusal, eşitlikçi, özgürlükçü, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim anlayışının sadece üniversitelerde değil, eğitimin her kademesinde ve toplumsal yaşamın her alanında yaygınlaşması; çeşitli toplumsal aktörlerin işbirliği ile güçlendirilmesi ve hâkim kılınması için hocaları, öğrencileri ve tüm bileşenleriyle mezunlarından oluşan Mülkiye camiasının gücü ve çabalarıyla faaliyet gösteren Fakültemiz, özellikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile sendikacılık, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile emek araştırmaları alanında tarihi boyunca önemli bir rol oynamıştır. Çalışma yaşamında liyakatin hâkim olması, adil ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesi, örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve sosyal hakların güçlendirilerek uygulanması için hem düşünce hem de uygulama bakımından eleştirel ve bilimsel yaklaşımını kararlılıkla savunan Mülkiye geleneği, tüm baskı ve tasfiye girişimlerine rağmen bir bütün olarak insan haklarının kâr hırsı, politik kayırmacılık ve neoliberal politikalar tarafından aşındırılması ve ihlal edilmesine karşı mücadelesini sürdürmektedir.

Bir bütün olarak insan haklarının, özel olarak sosyal hakların savunusu, belirli gruplar bakımından daha büyük bir çaba ve özen gerektirmektedir. Bu grupların başında gelen çocuklar; ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile katılım hakkı çerçevesinde ihlal edilemez haklara sahiptir. Özellikle çalışan çocukların sözü edilen haklarının savunulması; Türkiye’de halk sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, istismardan korunma gibi birçok alanla yakından ilişkili ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir faaliyettir. Bu savunu faaliyeti, çocukların özellikle eğitim ve sağlık haklarının görmezden gelindiği, çok daha sistemli bir biçimde işçileştirilmeye çalışıldıkları günümüzde kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda 2022 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

–  Hükümet dışı kuruluş olmanın temel ayaklarını oluşturan gönüllülük ve sivil toplum yaklaşımını benimsemiş bir örgüt olarak kuruluş hazırlıklarının başladığı 1982 yılından bugüne tam 40 yıldır Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in Türkiye’ye kazandırdığı toplum hekimliği felsefesini zenginleştirip yeni ve etkin uygulamalarla besleyerek yaşatma amacıyla kıymetli çalışmalar yürütmesi,

– Özellikle kıymetli hocamız Prof. Dr. Gürhan Fişek’in yeni yaklaşım ve katkılarıyla, çalışan çocukların çalıştıkları ortamın geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin götürülmesine yönelik modeliyle kamu yararı ve çocuğun yüksek yararı ilkeleri çerçevesinde çocuk işçiliği ile mücadelede kısa ve uzun erimli hedeflere ulaşılmasında izlenilmesi gereken yolu ortaya koyduğu örneklerle pratik olarak göstermesi,

– Çalışan çocuklara yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumunda yürüyen klinik ve sergi evi gibi uygulamaları içeren Fişek Modeli, çocuk emeği kütüphanesi gibi birçok “ilk ve özgünlük”e imza atan, kuruluşundan itibaren faaliyetlerini hükümetlerden ve sermaye gruplarından bağımsız olarak, çalışan çocuklara vefa ilkesi çerçevesinde örgütlemesi,

– İlk sayısı Mart 1992 tarihinde yayınlanan ve 30 yıldır kurumsal bakış ve yaklaşımını sergilemeye; ayrıca ilgili uzmanların katkıları ve alandan deneyimleriyle zenginleştirdiği bir tartışma platformu sunmaya imkân veren; işçi sağlığı ve iş güvenliğinden çocuk emeğine; toplum örgütçülüğünden sosyal politikaya uzanan geniş bir alanda düşünce ve bilgi üretimine katkı sağlayan Çalışma Ortamı Dergisi başta olmak üzere yayıncılık alanındaki özverili faaliyetleri;

– Çocuk işçiliği başta olmak üzere geniş bir alanda yürüttüğü izleme ve raporlama çalışmaları, toplumsal bilinç ve sorumluluğa yönelik kültür-sanat etkinlikleri; bu bağlamda çeşitli toplumsal aktörlerle sürdürülebilir, etkin işbirliği kurma ve yürütmede gösterdiği sorumluluk bilinci

Gerekçeleriyle, “Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı”na verilmesine ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oya Fişek’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliğiyle karar verilmiştir.

2021 – Boğaziçi Demokratik Direniş Bileşenleri Adına Can Candan

 

 

Gerekçe:

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye’de sosyal bilimler alanında bilimsel düşünce üretiminin önde gelen merkezlerinden biri olagelmiştir.  Onu bu alanda farklı ve özgün kılan en önemli özelliği, üniversiteyi mesleki formasyon kazandırma işleviyle sınırlandıran anlayışa karşı bilimsel bilginin kamu yararına yaygınlaştırılmasını ve seferber edilmesini bilimsel ve akademik üretimin temel bileşenlerinden biri olarak görmesidir. Bu hedef ve anlayış, fakültemizi tarihi boyunca özgür bilim ve düşünce üretiminin karşısında yer alan ve üniversiteyi siyasi iktidarın hedefleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışan güçlerle karşı karşıya getirmiştir. Siyasal Bilgiler Fakültesi; tüm bileşenleriyle bu güçlere karşı yürütülen özgür üniversite mücadelesinin ülkemizdeki en önemli aktörlerinden biri olmuştur. Tam da bu nedenle, üniversiteler için özgür düşüncenin ve bilimsel üretimin temel koşulu olan akademik özgürlük, Mülkiye değerlerinin en önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır.

10 Şubat 2017 tarihinde Fakültemiz öğretim üyelerinin cübbelerini polis postallarıyla çiğneten otoriter zihniyet ile 4 Ocak 2021’de bu kez Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerini içeri almamak için kapılara kelepçe vuran otoriter zihniyet maalesef aynı zihniyettir.

Bu kapsamda 2021 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

 • 2 Ocak 2021 tarihinde, son seçimlerde iktidar partisinden aday adayı olan ve doktora tezinde intihal iddiaları bulunan bir kişinin, iktidar partisinin genel başkanı ve onun partili cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasının ardından, üniversite yönetimlerinin üniversite bileşenlerince seçilmesini talep ederek üniversitenin demokratik yapısına, kurumsal özerkliğe ve akademik özgürlüğe güçlü biçimde sahip çıkmaları;
 • Türkiye’deki siyasi iklimin en sert döneminde, 220 günü aşkındır, her türlü ağır koşula rağmen demokratik tepkilerinden bir an olsun geri adım atmayıp akademik özgürlüğün üniversite için olmazsa olmaz olduğu düşüncesindeki ısrarları ve kararlılıkları;
 • Üniversiteyi üniversite yapan en önemli niteliklerin, öğrencisinden idari ve teknik personeline, akademisyeninden mezununa kadar kolektif bir emekle yaşam bulduğunu göstermeleri;
 • Demokratik, kamusal, nitelikli, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimsel ve laik bir öğrenme ortamını talep ederken gözaltına alınmalarına, darp edilmelerine, tutuklanmalarına rağmen, yaratıcı ve eleştirel akılla siyasi tarihimizden silinmeyecek bir demokratik tepkiyi örgütlemeleri;

Gerekçeleriyle, 2021 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Boğaziçi Demokratik Direniş Bileşenleri” adına, Boğaziçi Üniversitesinde 14 yıldır görev yapan ve 16 Temmuz 2021’de hukuksuzca işine son verilen Can Candan’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliği ile karar verilmiştir.

2020 – Muhittin Tuncer

 

Gerekçe:

2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Bugünden tam 50 yıl önce, Fakültemizde göreve başladığı 1970 yılından emekliliğe ayrıldığı 2011 yılına kadar, Mülkiye değerlerinin kuşaklar boyunca aktarılmasındaki büyük emeği;

Fakültemizin Öğrenci İşleri Müdürlüğü görevinin yanı sıra öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin hakkını ve hukukunu gözetmesi, özverili ve ilkeli duruşuyla Mülkiye Tüllabı’nın hafızasına “Muhittin Abi” olarak kazınması ve herkese örnek olması;

Akademik faaliyetin öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin kolektif çabasının bir ürünü olduğu gerçeğini hatırlatması;

Mülkiye değerlerinin var olmasında ve sürdürülmesinde, bugüne kadar katkı sunmuş ve sunmaya devam eden tüm Mülkiye emekçilerinin hak ettikleri saygının sembolü olması;

Gerekçeleriyle, 2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Muhittin Tuncer’e takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliği ile karar verilmiştir.

2019 – Salih Er

 

Gerekçe:

2019 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

12 Eylül 1980 sonrasında, ülkemizin en zor zamanlarında, Fakültemizin birikimi tasfiye edilirken oluşan Mülkiyeliler Birliği yönetimlerinde yer alarak, Mülkiyeliler Birliği’nin Mülkiye değerlerinin taşıyıcısı olma niteliğine, demokratik kitle örgütü vasfının güçlendirilmesine ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde rol almasına önemli katkılar yapmış olması;

Mülkiyeliler Birliği’nin darbe döneminde baskılara karşı bir direnç merkezi olmasına, Fakülteden ihraç edilen akademisyenler dahil Türkiye’nin önemli entelektüelleri için bir merkez haline gelmesinin sağlanmasındaki çabaları;

Mülkiye’ye ait değerleri, hukuk devletini, kamu yararını, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını Danıştay’da görev yaptığı zaman boyunca, bütün çalışma disiplini ve ciddiyetiyle yılmaz biçimde savunması;

Danıştay’da birlikte görev yaptığı meslektaşlarına örnek olması, onları hukuk devletinin ilkelerine uyulması, iktidarların baskılarına karşı hukuk uygulayıcısının bağımsızlığı için motive etmesi;

Mülkiye’ye girdiği 1963 yılından bugüne, Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan Danıştay Genel Sekreterliği’ne, Mülkiye değerlerini koruması, taşıması, uygulaması ve yayması

Gerekçeleriyle, 2019 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Salih Er’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

2018 – Prof. Dr. Füsun Üstel

 

Gerekçe:

2018 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Yurttaşlık alanında yayımladığı akademik çalışmalar ile yaptığı katkılar,

Kültür politikaları alanında yürüttüğü özgün derslerle akademide açtığı yeni tartışma alanları,

Her öğrencisinin perspektifini genişleten, çalışma alanlarını derinleştiren özeni,

Türkiye akademisinin daha az kötü günlerinde GİT Türkiye çerçevesinde akademik hak ihlalleri konusunda gösterdiği izleme faaliyetleri ve yürüttüğü hak mücadelesi ile akademik özgürlüklere, mesleğine, meslektaşlarına sahip çıkması,

Türkiye akademisinin daha zorlu günlerinde eserlerinde ve akademik faaliyetinde içkin olan düşünceyi, o düşüncenin üzerindeki baskıya karşı açıkça dile getirmesi,

Barışı savunmanın en zor olduğu günlerde barışı, ifade özgürlüğünü savunmanın en zor olduğu günlerde ifade özgürlüğünü savunması; yurttaş sorumluluğunu taşımanın bedelinin ağır olduğu günlerde bu sorumluluğu taşıması

Gerekçeleriyle, 2018 Mülkiye Büyük Ödülü’nün değerli hocamız Prof. Dr. Füsun Üstel’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

2017 – Prof. Dr. Tuncer Bulutay

 

Gerekçe:

2017 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

1960’larda, doğrusal programlama, ekonometri ve ekonometrik modeller, iktisatta matematiğin kullanımı, büyüme modelleri konularında yaptığı öncü çalışmalarıyla üniversitelerimizde ekonometri ve matematiksel iktisat eğitiminin yerleşmesine yaptığı katkı,

Türk sanayinin yapısı, milli gelir, gelir dağılımı gibi alanlarda yaptığı kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de nicel iktisat araştırmalarının yaygınlaşmasındaki öncü rolü,

1970’lerde Genel Denge Kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla serbest piyasa ekonomisinin kuramsal çerçevesini oluşturan Arrow-Debreu modeline getirdiği eleştirileri,

Büyümeden bölüşüme, Türkiye işgücü piyasasından, istihdam, kayıt dışı ekonomi, kadın ve çocuk emeğine kadar pek çok alanda yayınladığı sayısız kitap ve makaleleriyle iktisat bilimine yaptığı büyük katkıları,

Meslek hayatının başından bu yana, ezbere ve taklide dayanmayan iyi bir eğitimin nasıl olması gerektiği, eğitimde kalitenin nasıl yükseltilebileceği konularında sürekli çaba sarf etmesi, bu konuda yayınlar yapması,

Sürekli soru soran, şüphe duyan, merak eden, sadece toplumsal bilimler alanında değil doğa bilimlerindeki gelişmeleri de yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktaran, tükenmek bilmeyen bilimsel enerjisi ve bilim aşkı,

1983 yılında askeri rejim tarafından 1402 sayılı yasayla üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ülkesine ve Fakültesine en ufak bir kırgınlık duymadan bilimsel çalışmalarını daha da yoğun bir şekilde sürdürmesi, baskıcı, antidemokratik uygulamalar karşısındaki ilkeli duruşu, örnek kişiliği,

Mülkiye tarihi, kültürü ve geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması; başta Sadun Aren ve Seha Meray olmak üzere kendisinden önceki duayen hocalarımızın genç kuşaklar tarafından da bilinmesi için gösterdiği üstün gayretler,

Ve bütün bu seçkin niteliklerine rağmen ve ilaveten “Hayatım, bildiklerimin eksik veya yanlış olduğunu öğrenmekle geçti.”, “Bildiklerimin çoğunu öğrencilerimden öğrendim” diyebilen örnek bir bilim insanı olması nedenleriyle,

2017 Mülkiye Büyük Ödülü’nün; ismi Mülkiye ile özdeşleşmiş, hocaların hocası sayın ve sevgili Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 20 Kasım 2017 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2016 – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 

Gerekçe:

2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Siyasetin bir erkek faaliyeti olarak algılandığı dönemlerde Mülkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi olarak siyasetçi yetiştirmesi,

1953 yılında asistan olarak girdiği Mülkiye’nin ilk kadın akademisyeni olarak kadınların bu alanda da yer almasının önünü açması,

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna ve gelişmesine sunduğu katkı,

Siyasal Davranış Enstitüsünü kurarak kamuoyu araştırmalarının önünü açması, Türkiye’deki ilk bilimsel seçmen davranışları araştırmalarını ve kamuoyu yoklamalarını yapması,

Kadın sorunları konusunda yine Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunması,

Yurt dışındaki göçmen işçilerle ilgili yaptığı araştırmalarla göçmen işçi sorununun görünür hale gelmesini sağlaması ve bu nedenle Almanya Devletinden Liyakat Nişanı alması,

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, Avrupa Konseyi’nin Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapması,

Öğrencisi Prof. Dr. Emre Kongar’ın anlatımıyla “tüm dünyadan haberi olan ve her an öğrendiği yeni bilgileri, sıcağı sıcağına öğrencileri ile paylaşan, genç, dinamik, yürüyen kütüphane gibi” bir hoca olması,

Yetişmesine katkıda bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve gazetecinin bulunması,

Bir siyaset bilimci olarak sanat ve edebiyatın önemini verdiği derslerde de anlatarak, öğrencilerin siyaset bilgisinin derinleşmesine katkı sunması,

Gerek bireysel alanda, gerekse toplumsal alanda önyargılara karşı mücadele etmesi;

Nedenleriyle, 2016 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Hocaların Hocası” hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2015 – Prof. Dr. Ruşen Keleş

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları’nın ortak toplantısında alınan 17 Kasım 2015 tarih ve 37 sayılı kararlı ile

2015 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Kürsüsü başkanlığını, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilk müdürlüğünü ve 1971-1975 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını ve 1983-1986 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türk Derneğinin başkanlığını üstün başarı ile yöneten,

Yurtdışında Harward, California, Tokyo ve Doğu Akdeniz üniversiteleri gibi önemli ve saygın eğitim kurumlarında konuk öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, kimi Amerikan ve Japon üniversitelerine ek olarak Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, Marmara, ODTÜ gibi üniversitelerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde dersler vermiş olan,

Akademik kariyeri boyunca çalışkanlığı ve disiplini, mesleğine olan bağlılığı, herkesin övgü ve takdirini kazanan saygın ve örnek bir bilim insanı olan, akademik olgunluk ve zarafeti ile engin bir yönetim tecrübesine sahip bulunan,

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımına büyük özen gösteren,

Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü ve Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı gibi çeşitli ödül ve nişanlara sahip olan ve bu çerçevede;

Kentbilim disiplininin Türkiye’de bir sosyal bilim dalı olarak yerleşmesi ve gelişmesi için yaşamı boyunca harcadığı büyük emek ve topluma adadığı başarısı,

Kentleşme ve çevre sorunlarına karşı bilimin ışığında toplum yararı, yurttaşlık hakları ve doğanın korunmasını ön planda tutan ilkeli yaklaşımıyla ulusal ve özellikle uluslararası tanınırlığı olan sayısız bilimsel çalışma yapması ve bilimsel çalışmalarını halen sürdürmesi,

Belediyecilik, kooperatifçilik, kentleşme ve çevre ile ilgili konularda saygın meslek kuruluşlarının ve gönüllü örgütlerin danışma kurullarında görevler üstlenmesi,

Özellikle kentleşme, çevre ve yerel yönetim konularında çok sayıda akademisyenin ve binlerce öğrencinin yetişmesini sağlayarak hocaların hocası, mesleğinin duayeni olması,

1950 yılında başlayan Mülkiyelilik sürecinde üstlenmiş olduğu önemli kamusal görevler ve yaptığı bilimsel çalışmalar ile örnek Mülkiyeliliğinin yanı sıra Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkması nedenleriyle,

Mezunumuz, eski dekanımız sevgili ve saygıdeğer duayen hocamız sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş’e takdim edilmesine,

karar verilmiştir.

2014 – Prof. Dr. Cevat Geray

 

Gerekçe:
Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları ortak toplantısında alınan kararla 2014 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün

Basın Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü (1977), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı (1978-1982) ve Mülkiyeliler Birliği ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı Genel Başkanlığı (1984-1986) yapması,

Bütün toplumu karanlığa gömmek amacıyla yapılan 12 Eylül 1980 darbesi döneminde, gerek bilimin onurunu koruma yönündeki çabalarıyla, gerekse dekanlığını yaptığı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu karanlığı aydınlatma yönündeki çalışmalarıyla, hem öğrenciler arasında hem bilim insanları arasında efsane dekan olarak anılması,

Bilim ve öğrencilerini korumak için kendini siper etmesi,

80’li yıllarda artan kentleşme sorunlarına karşı; bilimin, toplumun ve doğanın çıkarları açısından bakarak, çok önemli çalışmalar yapması,

Doğanın tahrip edilmesine dayalı şehircilik anlayışlarına karşı mücadele etmesi,

Kentlerin “çıkarkent” haline geldiği yönünde uyarılar yaparak bina yapılmaması gereken alanlara bina yapılması, yeşil anların konut ya da sanayi tesislerine kurban edilmesi gibi son yıllarda giderek artan kentleşme politikalarını sürekli eleştirerek, ranta dayalı şehirleşmeyi yaptığı bilimsel araştırmalarla sürekli teşhir etmesi,

1949 yılında başlayan Mülkiye sürecinde, aradan geçen 65 yıla rağmen, bilimsel çalışmalarını bırakmaması, fakülteye olan bağında bir değişiklik olmaması ve eski başkanlarından biri olarak Mülkiyeliler Birliği’yle ilgilenmekten vazgeçmemesi,

Yazdığı kitaplar, yaptığı araştırmalar, verdiği derslerin, ülkenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamaya yönelik olması ve yüzlerce bilim insanının da bu bilinçle yetişmesine katkıda bulunması nedenleriyle,

Prof.Dr. Cevat Geray’a verilmesine

Karar verilmiştir.

2013 – Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencileri

 

Gerekçe:

2013 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Gezi direnişi boyunca eşit, özgür, demokratik ve çevreye duyarlı bir hayat için mücadele eden ve mücadelede katledilenlerin anısını onurla taşıyan bütün gençlerimiz adına,

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine verilmesine karar verilmiştir.

2012 – Nadire Mater

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliğinin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verdiği Mülkiye Büyük Ödülü; medya ve ifade özgürlüğü alanlarında yaşanan baskı ve kısıtlamaların yoğunlaşması ve çok sayıda gazetecinin hapiste olması nedeniyle, özgür medyanın önemine dikkat çekme gerekliliği dikkate alınarak;

 • Türkiye’de alternatif medya ortamının ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve “hak odaklı” habercilik pratiğinin gelişimi için büyük emek veren,
 • Ülkemizin önemli toplumsal meselelerine ve yakın tarihine ilişkin tanıklıkları gün ışığına çıkaran yazılar ve kitaplar yazan,
 • Başta eril ve cinsiyetçi medya dili olmak üzere, her türlü ayrımcılıkla mücadele eden,

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları mücadelesine onurlu bir gazetecilik pratiği ile önemli bir katkı sunan IPS İletişim Vakfı Başkanı, gazeteci ve yazar Sayın NADİRE MATER’e verilmesine, Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurullarının 8 Kasım 2012 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Sayın Mater’i kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulları

2011 – Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Büyük Ödülünün,

– Fakültemizde yaratılan ‘Anayasa Hukuku Geleneği’nin ve Fakültemizin Anayasa Kürsüsünün yetiştirdiği en önemli isimlerinden biri olan,

– Yalnızca hukuk ve siyaset biliminde değil, sosyal bilimlerin diğer dallarında da derin bilgi birikimini öğrencileriyle ve Forum, Akis, Emek ve ortam dergileri ile Yeni İstanbul, Ulus, Barış, Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan köşe yazılarıyla okuyucularıyla paylaşan,

– Benimsediği görüş ve düşüncelerini özgürlüğünü kısıtlayan baskılarla da karşılaşmasına  rağmen yıllarca aynı tutarlılıkla savunan,

– Binlerce öğrenci ve çok sayıda akademisyen yetiştirmesinin yanısıra milletvekili ve bakan olarak da toplumumuza katkılarda bulunan,

– ‘Türkiye’yi ilerleten etkilerin çoğunun Mülkiye kanalıyla ülkemize girdiğini’ düşünen bir kişi olarak Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkan,

– Fakültemizin hem akademik kadrosuyla, hem de öğrencileriyle Türkiye’ye öncülük ve önderlik etmesini ve baskıya direnmesini kabullenemeyip, “günahkâr” öğretim kadrosunun “suçlu” ilan edildiği bir dönemde, Fakültesini ve öğrencilerini koruduğu ve 1961 Anayasasının getirdiği hak ve özgürlükler düzenini geri götürecek Anayasa değişikliklerine karşı çıktığı için ve Anayasaya Giriş kitabında “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tam dört kez 6 yıl 8 ay ağır hapse çarptırılmak, ömür boyu kamu haklarından yasaklanmak, iki yıl iki ay yirmi gün Kuşadası’nda zorunlu ikamete tabi tutulmak istenilen, 15 ay hapis yatan;

– Mamak’ta tutuklu bulunduğu sırada Muammer Aksoy hocamızın da aynı koğuşa getirileceğini öğrenmesi üzerine demir parmaklıklara saldırarak, ‘Muammer Hoca’yı buraya sığdıramazsınız’ diye haykıran;

– Kendisine yapılan haksızlığa karşılık Türkiye’ye 1979’da UNESCO’nun ilk İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Ödülü’nü kazandıran;

– Aynı haksızlık nedeniyle, asbaşkanı olduğu Uluslararası Af Örgütü, 1977’de Nobel Barış Ödülü alırken, Örgüt adına Nobel Konferansı’nı veren ve Türkiye’ye Nobel listesine giren ilk Türk sanını getiren,

-Türkiye’nin hak ve özgürlükleri en ileri güvencelere bağlayan anayasası olan 1961 Anayasasını hazırlayan Anayasa Komisyonu’nun hayattaki son üyesi olan,

-Türkiye’ye ve hepimize bir “YÖN” çizen ve o yön’den asla vazgeçmeyen,

-Doğru bildiği bir yolda yürürken, bedeller ödeyen; ama, hiçbirisi için ülkesine ve halkına küsmeyen,

Çünkü;

“Ülkesini çok daha derin,

çok daha temiz,

çok daha anlamlı bir şekilde seven”

Mümtaz Soysal’a takdim edilmesine karar verilmiştir.

 

2010 – Prof. Dr. İsmail Türk

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2010 yılında;

– Maliye teorisi ve politikası, iktisadi kalkınma ve finansmanı, vergi sistemleri, iktisadi planlama ve sanayileşme konularında başucu kitabı niteliği taşıyan eserleri,  

– D.P.T. ile S.P.K.’nun kuruluşlarında üstlendiği sorumluluklar ve başarıları,

– Öğrencilerine karşı sevecen yaklaşımı ve mütevazı kişiliği,

– Farklı düşüncelere hoşgörüyle yaklaşan saygın tavrı nedeniyle yüreği Mülkiye ve insan sevgisiyle dolu Prof. Dr. İsmail Türk hocamıza verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

Mülkiyeliler Birliği olarak Prof. Dr. İsmail Türk’ü kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2009 – Prof. Dr. Taner Timur

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2009 yılında;

Tarihi olaylara kavramsal bir sosyolojik çerçeveden bakan ve karşılaştırmalı olarak evrensel tarih boyutları içinde değerlendiren objektif ve bilimsel tarih anlayışı,

Gelişmeleri hem yakından hem de belirli bir eleştirel mesafeyle izleyip değerlendiren, toplumu ve olayları üretim biçimi, üretim ilişkileri ve üretici güçler ekseninde ele alan teorik ve metodolojik yaklaşımı,

Tarih anlayışının ve metodolojik yaklaşımının bir sonucu olarak ürettiği eserleri ile ülkemizde ve dünyada edindiği saygın ve etkili bilim adamı kişiliği ve ülkemizdeki tarih bilincinin gelişimine katkıları,

Kendi deyimiyle hayli sıkıcı olan tarih eğitimini merak uyandıran, öğreten, yol gösteren, derinlemesine ve sistematik bir boyutta ele alarak yeni nesillere sevdirmesi,

Uzmanlaşmanın esiri olmadan, tarihi derin sosyoloji ve felsefe bilgisi ile harmanlayarak hemen her döneme ve farklı alanlara ait bilimsel çalışmaları,

Kendi ürettiklerinin ve başarısının temelini bile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki, her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı özgür atmosfere borçlu olduğunu söyleyecek kadar büyük Mülkiye sevgisi,

12 Eylül Darbesinin üniversiteler üzerinde yaratacağı tahribatı önceden öngörerek çok sevdiği Mülkiye’den ayrılmasına karşın, akademik yaşamdan ve üretimden kopmayan, düşüncelerinden ödün vermeyen bilim adamı duruşu,

Yetiştirdiği öğrenci ve akademisyenlerle tarihçiliğe katkıları,

Bilgi birikimini toplumun yararına kullanan aydın tavrı,

Tarih derslerinin fakültede sevilmesi ve ilgi uyandırmasına olanak sağlayarak, Mülkiyelilerin ve Mülkiyelilik duruşunun gelişimindeki rolü,

Türkiye’nin düşünce tarihini zenginleştiren çalışmaları,

Öğrencilerine karşı ilgili, sevecen, güvenilir tavrı ve mütevazı kişiliği,

Mülkiye topluluğuna karşı duyarlılığı ve süreklilik gösteren koşulsuz desteği,

Son yıllarda yoğunlaşan Mülkiye Tarihinin açığa çıkarılmasını sağlayan araştırmaları,

Kendisinden farklı düşünenlerin dahi saygısızlık yapmasına engel oluşturan bilimsel derinliği ve saygın kişiliği,

nedenleriyle,

Aydın, çalışkan, üretken, objektif ve mütevazı kişiliğiyle tüm Mülkiye’nin sevgi ve saygısını kazanan değerli hocamız Prof. Dr. Taner Timur’a verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Taner Timur’u kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2008 – Prof. Dr. Korkut Boratav

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülünün 2008 yılında;

Her Mülkiyelinin kendisine örnek aldığı kişiliği, güleryüzü, aykırı düşünceye karşı hoşgörüsü, araştırmacı kimliği ve akademik başarısı,

1402 sayılı yasayla Fakülte’deki görevinden uzaklaştırılmasına karşın, ilkeli tavrından ödün vermeyerek akademik yaşamdan kopmayan bilim adamı tavrı,

Günümüz akademisyenlerinin en büyük açmazlarından biri olan uzmanlaşmanın esiri olmadan, sosyal bilimlerde farklı alanlarda ortaya koyduğu eserleri,

Eleştirel iktisat düşüncesinin, ülkemizde yerleşmesine katkıları,

Uluslararası iktisat çevrelerindeki etkinliği ve saygınlığı,

Neo-liberal ekonomi politikalarının toplumun büyük çoğunluğunun üzerinde yarattığı tahribatı bilimsel verilere dayanarak ortaya koyan ve bilgi birikimini toplumun yararına kullanan akademisyen ve aydın tavrı,

Özerk, demokratik, bilimsel üniversite talebinin etkin akademik örgütü olan Öğretim Elemanları Sendikası’nın kurucuları arasında yer alması,

Neo-liberal ekonomi politikalarının açmazlarını bilimsel verilerle ortaya koyan ve neo-liberalizm ve yoksulluğa karşı mücadelenin bilimsel altyapısının mimarı Bağımsız Sosyal Bilimciler Topluluğunun kurucularından olması,

özellikleri nedeniyle,

Değerli hocamız, Mülkiye’nin yoksullara bakan yüzü Prof. Dr. Korkut Boratav’a verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Korkut Boratav’ı kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2007 – Prof. Dr. Sadun Aren

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliğinin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülünün 2007 yılında;

Ülkemizdeki iktisat biliminin kuruluşu ve gelişimine yaptığı özgün katkıları, özellikle 1940’lı yıllardaki betimleyici iktisat yaklaşımının yerine çözümleyici yaklaşımı ön planda tutan Keynesçi iktisat kuramının Türk iktisadına ve üniversite öğrenimine girişindeki öncü rolü,

Mülkiyede nitelikli araştırma ve bilim ortamının oluşturulması yolundaki büyük emeği,

Yaşamı kuşaklar boyu bir gelişme olarak gören, her yeni kuşağın eskileri aşmasını zorunlu sayan bir anlayışla yetiştirdiği ve yetişmeleri için gereken çaba ve özveriyi esirgemediği akademisyenler ve öğrencileri,

Ülkemizdeki siyasal ve toplumsal yaşamdaki özgüvenli, cefakar, ilkeli ve onurlu tavrı,

Fakültenin ortamını sıcak ve sağlıklı kılan iyimser, sevecen ve cömert yaklaşımıyla kuşaklar boyunca pek çok Mülkiyelinin “Abi”si olmasını sağlayan kişilik özellikleri nedenleriyle,

Değerli hocamız, Prof. Dr. Sadun Aren’e verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Sadun Aren’i kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulları

 

2006 – Ahmet Necdet Sezer

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu,

yalnızca manevi değeri olan Mülkiye Büyük Ödülünün 2006 yılında;

 • Görev süresi boyunca, Cumhuriyete ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına, bu kazanımların korunarak geliştirilmesine yönelik tavır ve çabaları,
 • Laik, demokratik, çağdaş toplum ve devlet yapısının yerleşmesine katkıları,
 • Hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne tavizsiz bağlılığı,
 • Farklı anlayışlardaki iktidarlarla çalışmasına rağmen, Cumhuriyetin temel kurum ve değerlerine karşıt her türlü girişime hukukun içinde kalarak, tutarlılıkla karşı duruşu,
 • Ülke yararına düzenlemeleri gözeterek kamusal yararı tüm eylem ve işlemlerinde ısrarla ön planda tutuşu,   
 • Sadece anayasal görevlerini yaparken değil özel yaşantısı ile de gösterdiği laik, demokratik, çağdaş ve yurtsever tavırları,
 • Çoğu kamuoyunca tanınmasa da ailesi ile birlikte dürüst, mütevazı ve ilkeli yaşam şekli,
 • Maddi konulardaki tartışmasız duyarlılığı,
 • Türk Diline her platformda gösterdiği büyük özeni,
 • Ülkemizdeki siyasal ve toplumsal yozlaşma ve yozlaştırılma çabalarına karşı çağdaş bir Cumhurbaşkanından beklenecek örnek davranışları,
 • Ulu Önder Atatürk gibi halkına karşı içten ve sıcak tavırlarının yanısıra ulusal çıkarlar söz konusu olunca dik ve onurlu durulması gerektiğini görev süresinde  sayısız örnekleri ile gösterdiği,
 • Bizlere Cumhurbaşkanlarının da kırmızı ışıkta durabileceğini, sıraya girebileceğini, halkının arasına korumasız çıkabileceğini gösteren örnek Cumhuriyet yurttaşı tavırları,
 • Halkın/Cumhurun reisinin nasıl olması gerektiğini bir kez daha halkımıza hatırlattığı,
 • Cumhuriyet’in değerlerine ve kurumlarına karşı girişimlerin sinsi veya açık, sistematik bir biçimde arttığı bir dönemde, tüm zorluk ve baskıları göğüsleyerek Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamını halkın en güvendiği kurum haline getirdiği için;

Kendilerinin kamuoyunca da bilinen tüm hassasiyetlerine saygı duymakla birlikte, Atatürk’ün Mülkiyelilere hitabında yer alan ifadeye koşut biçimde, Mülkiyelilerin Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma sorumluluğu ve bilincinin kaçınılmaz bir sonucu olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’e verilmesi, Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiye Topluluğu adına yukarıda saydığımız gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’e hizmetlerinden ve örnek tavırlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

 

2005 – Prof. Dr. Halil İnalcık

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu;

Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2005 yılında “Tarih” alanında verilmesi kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda “2005 yılı Mülkiye Büyük Ödülü”nün,

 • Ülkemizde ve dünyada tarih bilgisi ve bilincine yaptığı özgün katkılar,
 • Daha önceleri rivayet noktasında ele alınan konuları, tarihsel yöntemlerle inceleyerek tarihsel gerçekleri açığa çıkarması,
 • Tarihi yalnızca olaylar perspektifinde değil, ekonomik ve sosyal çözümlerle ele alması,
 • Yurtdışında ve Türkiye de yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ve yaptığı akademik çalışmalarla Ülkemiz tarihinin uluslararası ölçekte tanınmasına ve araştırılmasına olanak sağlaması ölçütleri çerçevesinde,

1956-1972 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesinde de ders veren ve “Türk Tarihçiliğinin Piri” tanımlamasını tartışmasız hak eden değerli Bilim adamı, Sayın Halil İnalcık’a verilmesi, Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak  yönetim kurullarının 29.11.2005 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak 2005 yılı Mülkiye Ödülü’nü kazanması nedeniyle Sn. İnalcık’ı kutluyor, sağlık ve esenlik dileklerimizle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2004 – Prof. Dr. Uğur Korum

2004 yılında iktisat ve iktisatla ilgili eğitim ve öğretim ve uygulama etkinliklerinde bulunanlar arasından birine verilmesine karar verilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda Prof.Dr.Uğur Korum’a verilmesine karar verilmiştir.

 

2003 – Cahit Kayra

2003 yılında Kamu Yönetimi alanındaki hizmetleri ve çalışmaları nedeniyle Mülkiye 1938 mezunu Emekli Maliye Müfettişi Sn. Cahit Kayra’ya verilmesine karar verilmiştir.