“SEMPOZYUM: TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK” OKUMA LİSTESİ

6 Ekim 2018’de Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin Krizini Anlamak Sempozyumu’nda ele alınan belli başlı konularda daha derinlemesine bir bilgi sahibi olunabilmesi için Prof. Dr. Oktar Türel tarafından hazırlanan okuma listesini paylaşıyoruz.

I. Gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesi sermaye hesabı üzerinde denetim tesis etmelerinin gerekçeleri

EPSTEIN, G. (2009), “Should Financial Flows be Regulated? Yes”, J. K. Sundaram (der.), Reforming the International System for Development içinde, Washigton, D.C. : G-24.

OCAMPO, J. A. (2017), Resetting the International Monetary (Non)System, Oxford: Oxford University Press, Bölüm 4.

GALLAGHER, K., GRIFFITH-JONES, S. ve OCAMPO, J. A. (2012), “Regulating  Global Capital Flows for Long-Run Development K. Gallagher (der.), Regulating Global Capital Flows For  Long-Run Development içinde, Boston: Boston University.

IMF (2012), “The Liberalization and Management of Capital Flows: An İnstitutional View”, (Kasım), Washington, D.C.: IMF.

II. Türkiye’nin 1989 sonrasında sermaye hesabını değerlendirmesinin özlü anlatımı

EKİNCİ, N. K. ve ALTINKEMER, M. (1992), “Capital Account Liberalization: The Case of Turkey”, New Perspectives on Turkey, No.8 (Fall), 89-108.

EKİNCİ, N. K. (1997), “Financial Liberalizaton under External Debt Constraints: The Case of Turkey”, K. L. Gupta (der.), Experiences with Financial Liberalization içinde, Boston: Kluwer Academiç Publishers.

III. Türkiye’de 1999-2001 finansal krizinin bilgilendirici anlatımları

AKYÜZ, Y. ve BORATAV, K. (2003), “The Making of the Turkish Financial Crisis”, World Development. 31(9), 1549-66.

EKİNCİ, N. K. ve ERTÜRK, K. A. (2007), “Turkish Currency Crisis of 2000-2001″ Revisited”, International Review of Applied Economics, 2(1), 29-41.

IV. Türkiye özelinde finansal krizlerin öncü göstergeleri

BORATAV, K. (2011), “Türkiye’nin Son Yıllardaki Sağlıksız, Yetersiz, Oynak Gelişmesi Hakkında Düşünceler”, S. Şahinkaya ve N. İ. Ertuğrul (der.), Bilsay Kuruç’a Armağan içinde, Ankara:
Mülkiyeliler Birliği.

TÜREL, O. (2010), “Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008-9 Ekonomik Krizlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Ekonomik Yaklaşım, 21(75), 27-75.

V. Gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de “Erken Sanayisizleşme”

RODRİK, D. (2015), “Premature De-industrialization”, NBER Working Paper No. 20935 (Şubat)

BAKIR, E., ÖZÇELİK, E., ÖZMEN, E. ve TAŞIRAN, A. C. (2017), “Türkiye’de Erken Sanayisizleşme”, M. Koyuncu vd. (der.), Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi: Fikret Şenses’e Armağan içinde, İstanbul: İletişim Yayınları.

VI. Türkiye imalat sanayiinde girdi/çıktı ilişkileri ve girdilerde ithalat bağımlılığı (iki farklı tarih kesitinde)

YÜKSELER, Z. ve TÜRKAN, E. (2008), “Türkiye’nin Üretim ve Dış Ticaret  Yapısında Dönüşüm”, erişim: www.researchgate.net/ publication/258863514.

KÜÇÜKKİREMİTÇİ, O. (2018), “Büyüklere Masallar: Yüksek Katma Değer Fetişizmi”, erişim: 21inciyuzyildaplanlama.org