2022 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM VE EYLEM VAKFI’NA TAKDİM EDİLDİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi/Mülkiye, Türkiye’nin sosyal bilimler alanında en köklü ve önemli kurumlarından biridir. Bu niteliğinde, bilimsel düşünce ve bilgi üretiminde sahip olduğu öncü rol kadar bilimsel düşüncenin edimselleşmesi ve kamu yararı çerçevesinde kullanılmasına yönelik bir geleneğin taşıyıcısı olması büyük öneme sahiptir. Demokratik, kamusal, eşitlikçi, özgürlükçü, nitelikli, bilimsel ve laik eğitim anlayışının sadece üniversitelerde değil, eğitimin her kademesinde ve toplumsal yaşamın her alanında yaygınlaşması; çeşitli toplumsal aktörlerin işbirliği ile güçlendirilmesi ve hâkim kılınması için hocaları, öğrencileri ve tüm bileşenleriyle mezunlarından oluşan Mülkiye camiasının gücü ve çabalarıyla faaliyet gösteren Fakültemiz, özellikle Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile sendikacılık, çalışma yaşamı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile emek araştırmaları alanında tarihi boyunca önemli bir rol oynamıştır. Çalışma yaşamında liyakatin hâkim olması, adil ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesi, örgütlenme özgürlüğünün sağlanması ve sosyal hakların güçlendirilerek uygulanması için hem düşünce hem de uygulama bakımından eleştirel ve bilimsel yaklaşımını kararlılıkla savunan Mülkiye geleneği, tüm baskı ve tasfiye girişimlerine rağmen bir bütün olarak insan haklarının kâr hırsı, politik kayırmacılık ve neoliberal politikalar tarafından aşındırılması ve ihlal edilmesine karşı mücadelesini sürdürmektedir.

Bir bütün olarak insan haklarının, özel olarak sosyal hakların savunusu, belirli gruplar bakımından daha büyük bir çaba ve özen gerektirmektedir. Bu grupların başında gelen çocuklar; ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ile katılım hakkı çerçevesinde ihlal edilemez haklara sahiptir. Özellikle çalışan çocukların sözü edilen haklarının savunulması; Türkiye’de halk sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, istismardan korunma gibi birçok alanla yakından ilişkili ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir faaliyettir. Bu savunu faaliyeti, çocukların özellikle eğitim ve sağlık haklarının görmezden gelindiği, çok daha sistemli bir biçimde işçileştirilmeye çalışıldıkları günümüzde kritik öneme sahiptir.

Bu kapsamda 2022 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

 

–  Hükümet dışı kuruluş olmanın temel ayaklarını oluşturan gönüllülük ve sivil toplum yaklaşımını benimsemiş bir örgüt olarak kuruluş hazırlıklarının başladığı 1982 yılından bugüne tam 40 yıldır Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in Türkiye’ye kazandırdığı toplum hekimliği felsefesini zenginleştirip yeni ve etkin uygulamalarla besleyerek yaşatma amacıyla kıymetli çalışmalar yürütmesi,

– Özellikle kıymetli hocamız Prof. Dr. Gürhan Fişek’in yeni yaklaşım ve katkılarıyla, çalışan çocukların çalıştıkları ortamın geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin götürülmesine yönelik modeliyle kamu yararı ve çocuğun yüksek yararı ilkeleri çerçevesinde çocuk işçiliği ile mücadelede kısa ve uzun erimli hedeflere ulaşılmasında izlenilmesi gereken yolu ortaya koyduğu örneklerle pratik olarak göstermesi,

– Çalışan çocuklara yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumunda yürüyen klinik ve sergi evi gibi uygulamaları içeren Fişek Modeli, çocuk emeği kütüphanesi gibi birçok “ilk ve özgünlük”e imza atan, kuruluşundan itibaren faaliyetlerini hükümetlerden ve sermaye gruplarından bağımsız olarak, çalışan çocuklara vefa ilkesi çerçevesinde örgütlemesi,

– İlk sayısı Mart 1992 tarihinde yayınlanan ve 30 yıldır kurumsal bakış ve yaklaşımını sergilemeye; ayrıca ilgili uzmanların katkıları ve alandan deneyimleriyle zenginleştirdiği bir tartışma platformu sunmaya imkân veren; işçi sağlığı ve iş güvenliğinden çocuk emeğine; toplum örgütçülüğünden sosyal politikaya uzanan geniş bir alanda düşünce ve bilgi üretimine katkı sağlayan Çalışma Ortamı Dergisi başta olmak üzere yayıncılık alanındaki özverili faaliyetleri;

– Çocuk işçiliği başta olmak üzere geniş bir alanda yürüttüğü izleme ve raporlama çalışmaları, toplumsal bilinç ve sorumluluğa yönelik kültür-sanat etkinlikleri; bu bağlamda çeşitli toplumsal aktörlerle sürdürülebilir, etkin işbirliği kurma ve yürütmede gösterdiği sorumluluk bilinci

Gerekçeleriyle, “Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı”na verilmesine ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oya Fişek’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu