BURS VE SOSYAL YARDIM

MADDE 1: Amaç ve Kapsam

Bu yönetmeliğin amacı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin  maddi olanaklardan yoksun ve başarılı hazırlık sınıfı ve lisans öğrencilerine burs ve sosyal yardım verilmesine ilişkin uygulama şekillerini ve genel yönetim ilkelerini saptamaktır.

Bu yönetmelik  “karşılıksız burs”, şartlı burs”, “sosyal yardım” ve yönetim kurulunun tespit edeceği diğer yardımlarla ilgili başvuru, seçme, bu olanaklardan yararlanma, bunların kesilmesi ve geri alınması ilke ve esaslarını  kapsar.

MADDE 2: Dayanak

Bu yönetmelik, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Senedi’nin 13. Maddesi “e” fıkrası gereğince hazırlanmış ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiştir.

MADDE 3: Tanımlar

‘Fakülte’ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni, “Vakıf”, Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nı, “Burs Gönüllüsü”, öğrencilere burs ve sosyal yardım olarak ödenmek üzere bağışta bulunan yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik kişi ya da kuruluşları, “Burslu Öğrenci”, Vakıf tarafından belirlenen miktarda burs adı altında karşılıksız aylık para yardımı ödenen öğrenciyi, “Şartlı Burslu Öğrenci”, Burs Gönüllüsü tarafından belirlenen ön şartlara göre seçilen burslu öğrenciyi, “Sosyal Yardım”, yönetmelikte burs almak için öngörülen koşulları karşılamamasına rağmen, ekonomik açıdan desteklenmesi gereken öğrencilere ve mezunlara arizi olarak  ya da Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek bir süre (en çok bir yıl) yapılacak olan nakdi ve ayni yardımı ifade eder.

MADDE 4: Burs Miktarı ve Burs Verilecek Öğrenci Sayısı

Burs miktarı ve burs verilecek öğrenci sayısı, burs bütçesine göre Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MADDE 5: Karşılıksız Burs Verilecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler

Burs almak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Fakülte lisans öğrencisi olmak.
b) Maddi olanaklardan yoksun olduğunu belgelemek.
c) Derslerinde başarılı olmak.

Madde 6: Karşılıksız Burs Verilemeyecek Öğrenciler

a)    Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm bulunan kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,

b)    Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,

c)     Bir yükseköğretim kurumundan mezun olup Fakülte’ye kayıt yaptıran öğrenciler,

      d)     Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

e)     Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

MADDE 7: Karşılıksız Burs İçin Duyuru ve Başvuru

Karşılıksız burs verilmesine ilişkin bilgiler her eğitim ve öğretim yılının başında Fakülte ve Vakıf tarafından öğrencilere duyurulur.

Başvuru formları ve istenilen belgeler duyuruda belirtilen başvuru süresi içinde Vakıf’a ulaştırılır.

MADDE 8: Başvuruların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Karşılıksız burs başvurusunda bulunan öğrencinin başvuru formunda yer alan beyanları Fakülte öğrenci dosyalarındaki diğer bilgiler ile karşılaştırılır.

Burs veren diğer kurum, kuruluş ve derneklerden burs verilen ve verilecek öğrencilerin listeleri getirtilerek incelenir. Yanlış ya da yalan beyanda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvurular en az üç Vakıf yönetim kurulu üyesinden oluşan komite  tarafından aşağıdaki kriterlerin tümü dikkate alınarak değerlendirilir:

a)   Üniversite giriş sınavında ve Fakülte’deki başarı
b)  Ailenin gelir düzeyi ve çalışan bireyleri
c)   Ailenin sosyal güvenlik durumu
d)  Ailenin yaşadığı bölgenin ve oturduğu yerin konumu
e)   Öğrencinin kardeş sayısı, kardeşlerin eğitim durumu
f)   Öğrencinin barındığı yurt ya da konut .

MADDE 9: Mülakat

Komitece belirlenen burslu öğrenci aday listesi burs için başvuru süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde Fakülte ve Vakıf’da ilan yoluyla duyurulur ve aday öğrenciler mülakata çağrılır. Mülakat hafta sonu tatilinde ve an az üç yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

MADDE 10: Karşılıksız Burs Almaya Hak Kazanma ve Bursların Ödenmesi

Mülakat sonunda karşılıksız burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıf Yönetim Kurulu’nca  karara bağlanarak Fakülte ve Vakıf tarafından duyurulur.

Burslar 10 ay süreyle, Eylül – Haziran aylarında, her ayın 10. ve 15. günleri arasında Vakıf Müdürlüğü’nce imza karşılığında ya da bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılarak ödenir.

MADDE 11: Burs Hakkını Kaybetme 
Aşağıdaki durumlarda burs ödemeleri durdurulur: 

1) Vakıf tarafından burs alan öğrencilerin durumları ve Vakıf’a sundukları belgeler ile ilgili yaptırılan araştırma sonucunda öğrencinin beyanına aykırı bir husus tespit edildiğinde,

2) İki dönem arka arkaya not ortalaması 2.00’nin altında olan ve başarısız olduğu saptanan öğrenciler durumlarıyla ilgili yeterli ve makul gerekçeler gösteremedikleri takdirde,

3) Kamu kuruluşları hariç başka  kaynaktan burs alındığı saptandığında,

4)Fakülte öğrenci disiplin yönetmeliği veya yurtlar yönetmeliği uyarınca ceza alındığında,

5) Öğrencilik sona erdiğinde,

6) Mülkiyeliler Birliği tarafından düzenlenen toplantılara ve sosyal etkinliklere katılım oranının %50’nin altına düşmesi durumunda.

MADDE 12: Burs Dışındaki Yardım ve Ödemeler

Fakültede spor, bilim, kültür ve sanat etkinliklerine katılan öğrencilere öncelik verilmek üzere sosyal yardım ve benzeri maddi destek istekleri burs için belirlenen ilkeler ve kriterler dikkate alınarak Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

MADDE 13: Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

Fakülte’ye kaydolan ancak muafiyet  sınavında başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine bu yönetmeliğin karşılıksız burs verilmesine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yönetim kurulu kararı ile sosyal yardım yapılabilir.

MADDE 14: Yürürlük

Bu yönetmelik 01.10.2010 tarihinde yürürlüğe girer.