ERDAL EREN LİSTESİ SEÇİM BİLDİRGESİ

 

ÖNSÖZ

Mülkiyelilerin ortak aklının temsilcisi olduğunu düşünen bizler;

 • Mülkiye Topluluğunda; başta tüm üyeler, mezunlar ve SBF öğrencileri olmak üzere Genel Merkez, Vakıf, Şubeler, Spor Kulübü ve Fakülte arasında canlandırdığımız güç birliğini pekiştirmek;
 • Mülkiyeliler Birliği’nin, Topluluğumuzun içselleştirdiği ve Türkiye’nin hak ettiği demokratik kitle örgütü ve mezunlar derneği vasıflarını daha da ileri seviyelere taşımak,
 • Mülkiyeliler Birliği’ni içimizden kaynaklanan kutuplaşma ve her tür çatışmadan uzak tutup, her üyeye aynı yakınlıkta emekten ve insandan yana olan “Mülkiye duruşu”nu devam ettirmek,
 • Hayata geçirdiğimiz köklü “Mülkiye dayanışması” ve “Mülkiye gücü”nü ortak amaçlarımıza ulaşma yolunda büyütmek

için yeniden ERDAL EREN diyerek yola çıktık.

 1. BÖLÜM

MÜLKİYELİLİK ve MÜLKİYE DURUŞU

Mülkiyeliler, Anayasada nitelikleri demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Cumhuriyete ve kazanımlarına her zaman sahip çıkmış, otoriter ve totaliter uygulamalara karşı daima demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, evrensel insan hak ve özgürlüklerinden, bağımsızlıktan, aydınlanmadan, emekten, sosyal adaletten, kamu yararından ve evrensel barıştan yana tavır sergilemiştir.

Bizler Okula başladığımız ilk günden bugüne, Mülkiyeli olmanın bir “sorumluluk” olduğunu biliyor ve tüm gelişim hedeflerimizi bu anlayışla kurguluyoruz.

Mülkiyeliler Birliği, dört yıllık yönetim süremiz boyunca siyasal ve toplumsal alanlarda yaşanan gelişmeler karşısında gereken ve beklenen tepkileri göstermiş ve Mülkiyelilere yakışan duruşunu korumuştur.

Vatanın gözyaşlarını dindirme iddiası ve isyanı ile yetişen Mülkiyeliler olarak, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, ülkemiz ve camiamız için yürüttüğümüz kararlı mücadeleye devam edeceğiz.

Yönetim süremizce birlik ve beraberliğin her şeyden daha önemli olduğu bilinciyle hareket ederek, Üyelerimiz, Öğrencilerimiz ve Akademisyenlerimiz arasında dayanışmayı ve kapsayıcılığı hayata geçirdik.

Yeniden tesis edilen “Mülkiye dayanışması”nın ve tabii ki “Mülkiye duruşu”nun güçlendirilerek yarınlara ulaştırılması ancak ve ancak tüm üyelerimizin destekleri ve katılımcı yaklaşımları ile gerçekleşecektir. Bu anlamda tüm üyelerimizin desteklerinin devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Yeniden canlandırılan “Mülkiye dayanışması”nı kesintiye uğratmaksızın daha ileriye taşımak bizler için çok önemlidir. Mezunlarımız,öğrencilerimiz ve hocalarımız arasında güçlenerek devam edecek bu dayanışma ülkemizdeki çekişmelere, ötekileştirme politikalarına inat bir karşı duruş olacak ve topluma örnek teşkil edecektir. Barış ve dayanışmayı ülkemizdeki her noktada ama öncelikle kendi aramızda tesis etmek biz Mülkiyelilere yakışan esaslı bir davranıştır.

Mülkiyelileri farklı kılan en büyük gücün entelektüel birikimimiz olduğunu biliyor ve bu gücü artıracak aktivitelerle bulunduğumuz yerden daha ileri bir noktaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Fakültemiz ve Birliğimizi; emekten ve insandan yana tavır koyan, bilimsel araştırma ve organizasyonlarıyla, bilimsel ve düşünsel hayata, özgürlüklere, toplumsal gönence katkı sağlayan bir kurumsal birliktelik olarak görüyoruz ve bu birlikteliğin vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz.

 2.BÖLÜM

CUMHURİYET, DEMOKRASİ,

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Demokratik değerlerin, evrensel insan hak ve özgürlüklerinin, hukuk devleti prensiplerinin ülkemizde eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini savunuyoruz.

Demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyal devlet, hukuk devleti, kamu yararı ve kamu hizmeti değerlerinin tahrip edilmesine karşı çıkacak ve bu değerlerden; sınıf, cinsiyet, etnik aidiyet, inanç ve benzeri ayrımcılıklara maruz bırakılmaksızın, tüm vatandaşların sosyal dayanışma ve paylaşma içinde; eşit ölçüde yararlanmaları gerekliliğini savunmaya devam edeceğiz.

Anayasada nitelikleri demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Cumhuriyete ve kazanımlarına şu ana kadar nasıl sahip çıktıysak, aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin yeniden parlamenter bir cumhuriyet statüsüne kavuşması için tüm anayasal ilke ve kurumların onarılmasına yönelik entelektüel birikimimizi ısrarla ortaya koymaya devam edeceğiz.

Aydınlanmadan, bağımsızlıktan ve emekten yana, çağdaş, özgürlükçü, ilerici, adaletli ve eşitlikçi toplum yaratma ideallerini ve barıştan yana olan tavrımızı her zaman olduğundan daha büyük bir inanç ve kararlılıkla savunuyor, her ne pahasına olursa olsun bunlardan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Düşünen ve düşüncelerini ifade eden vatandaş ve kuruluşların yoğun bir manevi baskıya maruz kalmalarına ve güç kullanımına, tehdit ve çeşitli yıldırma hareketleriyle karşı karşıya bırakılmalarına tepkisiz kalmadık, kalmayacağız.

Ülkemizdeki toplumsal barışa, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokratik yaşama yönelmiş en büyük tehdit olduğu inancıyla, her türlü şiddete karşı durduk ve durmaya devam edeceğiz.

Doğanın sahibi değil, parçası olduğumuz gerçeğinden hareketle, çevrenin kirletilmesine ve katledilmesine yol açacak girişimlerin daima karşısında olacağız.

Cinsiyet ayrımcılığını reddediyoruz. Her türlü şiddetin karşısında duran bizler, özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddet hareketlerinin ve her türlü istismarın artarak devamından büyük üzüntü, öfke ve endişe duyuyoruz.

Çocuk haklarını benimsiyor ve saygı duyuyoruz.

Hayvanlara yapılan kötü muameleler karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini düşünüyoruz.

 

3. BÖLÜM

KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA YAŞAMI VE

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ

Üyelerimizin, Öğrencilerimizin ve Akademisyenlerimizin nezdinde bilgi bükücü değil sadece doğrulardan yana olmaya, yaşamın her alanındaki bilgi bükücüleri gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz.

Biz Mülkiyeliler, kamu yararı ve ülke çıkarlarını gözeterek, bu alanlardaki duyarlılık ve endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

Dünyayı, Türkiye’yi ve Mülkiye’yi ilgilendiren önemli konularda Birliğimizin görüşünü basın açıklamaları, sempozyumlar, konferanslar, paneller, söyleşiler, kurultaylar ve raporlar yoluyla kamuoyuna açıklamaya, ülke gündemine ilişkin tespit, uyarı ve önerilerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz.

Ülkemizin sosyal ve siyasal ortamının normalleşmesi ve toplumun doğru bilgilendirilmesiİçin İzleme ve Araştırma Komiteleri oluşturacağız.

Serbest meslek sahibi üyelerimiz ile özel sektör kuruluşlarında çalışan üyelerimizin de çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarında yanlarında olacağız. Mülkiye topluluğunun tüm faaliyet ve projelerine katılım ve katkılara devam edeceğiz.

Çalışan toplumsal kesimler ile bunların emeklilerinin hak ve çıkarları adına yürütülen mücadelede, emek örgütlerinin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Başta emek, gençlik, kadın ve çevre örgütleri, meslek odaları ile çeşitli yurttaş girişimleri olmak üzere, ülkenin aydınlık yarınlarına inanan tüm demokrasi güçleriyle işbirliği içinde olacağız.

Demokratik kitle ve sivil toplum örgütlerinin düzenledikleri etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.

Mülkiye kültürünün ve hedeflerinin gelişmesi için kurulmuş veya kurulacak olan demokratik kitle örgütlerini teşvik etmeye devam edeceğiz.

Bizler sadece Mülkiye’nin değil tüm Türkiye’nin de mevcut sorunlarını sosyal sorumluluk anlayışı içinde görerek, bu bilinçle sorunlarda Demokratik Kitle Örgütlerini bir çatı altında toplamaya çalışan, alternatif çözüm önerileri ile fark yaratan çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de sizlerden aldığımız güçle devam edeceğiz.

 

 4. BÖLÜM

MEZUNLAR DERNEĞİ ve YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Biz Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin bir mezunlar derneği olduğu bilinciyle mezunlarımız arasındaki dayanışmayı ve birlikteliği arttırmak amacıyla çaba harcamaya devam edeceğiz. Mülkiyeliler arasındaki dayanışma bizler için büyük önem taşımaktadır.

Birliğimizin, gerek fiziki gerekse sosyal bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Bunun için lafa değil işe odaklananbir yönetim anlayışına devam edeceğiz.

Tamamen reddettiğimiz bir anlayış olan; gerilim kültürüne teslim olmayan bir yönetim tarzına devam edeceğiz.

İç çekişmeler yerine Mülkiye kültürünün en önemli öğelerinden biri olan bilgi üretme geleneğine bağlı kalmayadevam edeceğiz.

Mülkiye kültürünün vazgeçilmezleri olan; kardeşlik, üslup özeni ve karşılıklı saygı öğelerine titizlikle bağlı kalmaya devam edeceğiz.

Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Camiamızda bütünlüğü ve kaynaşmayı sağlamaya devam edeceğiz.

Camiamız ile iletişim tercihimiz bireysel olmaktan uzak pozitif ve kurumsal gerekliliklere uygun olmuştur, olmaya devam edecektir.

5. BÖLÜM

SİZLERDEN ALDIĞIMIZ DESTEKLE

YAPMAYA DEVAM EDECEKLERİMİZ

ve YAPACAKLARIMIZ

A -FAKÜLTEMİZLE İLİŞKİLERİMİZ

 1. İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLERİMİZ

Fakültemiz ve hocalarımız bizim sönmeyen birer meşalemizdir. Görevlerine haksız bir şekilde son verilen akademisyenlerimiz kürsülerine dönene; mezunlarımıza, üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik hukuk dışı uygulamalar son bulana kadar mücadelemize devam edilecektir.

 1. AKADEMİ SORUNLARI SEMPOZYUMU

Okulumuzdan ve diğer üniversitelerden haksızca uzaklaştırılan tüm akademisyenlerin durumlarının ve ülkemizdeki yüksek öğretimin kalitesizleşmesinin çözümüne ilişkin Türkiye’de Akademi Sorunları Sempozyumu organize edilecektir.

 1. ÇALIŞMA GRUPLARI

Çeşitli toplumsal olay ve sorunlara yönelik olarak, Hocalarımızın uzmanlık alanı doğrultusunda kurulacak çalışma grupları ve onların ışığında genç arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalar çerçevesinde görüş oluşturmaya ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

 1. ÇALIŞTAY

Fakültemizin ve Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi amacıyla çalıştay düzenlenmesi ve bu çalıştay çerçevesinde ortaya çıkacak eylem planı için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi beyan ederiz. Okulumuzun ve öğrencilerimizin geleceği bizim önceliğimizdir.

 1. VAKIF DESTEĞİ

Birçok farklı yerde belirttiğimiz üzere, özel üniversitelerin arkasında vakıfları varsa Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin arkasında da Mülkiyeliler Birliği Vakfı vardır. Bu inanç ve bilinçle, okulumuzun bilimsel araştırma ve çalışmalarına destek olacağımızı belirtmek isteriz. Bu sebepledir ki; Fakültemizle birlikte belirlenecek ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde desteklerimiz artarak devam edecektir.

 1. KAYNAK YARATIMI

Fakültemizin bilimsel çalışmaları için finansal kaynak yaratılmasına gayret edeceğiz.

 1. ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrenci topluluklarımıza, Fakültemizin kuruluş yıldönümü olan 4 Aralık kutlamalarında Okulumuza ve geleneksel İnek Bayramının organizasyonunda Feskom’a gerekli katkıları sunacağız.

B – BİNALARIMIZ ve SOSYAL TESİSLERİMİZ

 1. GENEL OLARAK

Bildiğiniz üzere, son dört yıl içerisindeki gelişmeler sonucunda tüm binalar ve alanlarımız artık Vakfımız kontrolünde bulunmaktadır.

Mevcut ana binamız ile ilgili bazı yapısal iyileştirmeler ve değişiklikler yapılmıştır. Yenilenme imkanı elde edildiğinde, ana binamızın da mezunlarımızın ve tüm Mülkiye dostlarının sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklerine olanak verecek şekilde ve diğer binalarımızla bir bütünlük içerisinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

Binalarla ilgili çalışmaların tamamlanmasını takiben yapılacak bahçe düzenlemesi çerçevesinde, üyelerimiz, öğrencilerimiz ve Mülkiye dostlarının kış aylarında da bahçe keyfi yaşamalarına imkan sağlanacaktır.

 1. KAZAN A.Ş.

Yönetimde olduğumuz döneme damgasını vuran asıl faaliyetimiz; “Kazan AŞ”de mali disiplin sağlanmış olmasıdır. Genel yönetim giderlerindeki iyileşme, temel olarak, harcamalarda yaptığımız tasarruftan kaynaklanmıştır. Bu dönemde ayrıca yeni gelir kaynakları yaratılmıştır.

Böylelikle, yönetim dönemimizden önceki süreçte Mülkiyeliler Birliği ve Vakfına gelir sağlama vasfını yitirmiş olan “Kazan A.Ş.” yeniden kar eder konuma kavuşturulmuştur.

Mülkiyeliler Birliği Vakfına ait tüm ticari alanlar Mülkiyelilerin yönetimine alınarak; yıllarca “Mülkiyeliler Birliği İşletmecilik Yapamaz, Özel Sektör İşletsin” sloganıyla özelleştirme felsefesini Birliğimize dayatmaya çalışan çevrelere, Mülkiyelilerin kendi mallarını en az özel sektör kadar iyi yönetebileceği gösterilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği’nin üyelerimizin yuvası olma vasfı titizlikle korunarak ve üyelerimize ek mali külfet getirmeden, kaliteden ödün vermeden, çalışanların emeklerinin karşılığı ödenerek sosyal tesislerimiz işletilmiştir. “Kazan A.Ş.” artık Birliğimize katkı verecek bir kuruluş haline gelmiştir. Maddi sorunlar nedeniyle birtakım faaliyetleri erteleme dönemi sona ermiştir.

Mali yapısı düzelen Kazan A.Ş.’nin ve Birliğimizin öncelikli hedeflerinden biri de sınırsız üye memnuniyeti ilkesi olacaktır.

Üyelerimizin ve misafirlerimizin Birlik yerleşkesinde yer alan her birimde layık oldukları hizmet, sunum ve fiyat seviyesine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

 1. 1859 KİTAP KAFE

Konur Sokak cepheli kısımda (daha önce İmge Kitabevi bulunan kısım)“1859 Kitap Kafe”mizi açmış bulunmaktayız. 1859 Kitap Kafe’de SBF yayınları ve SBF Dergisi, Mülkiyeliler Birliği yayınları ve Mülkiye Dergisi, Mülkiyeli yazar ve akademisyenlerin kitapları ve “Mülkiye Ürünleri Mağazası”nın hediyelik eşyaları satışa sunulmuştur. Ön kısım ise kafe olarak kullanılmaktadır. Burada esas olan, Mülkiyeli yazarların ve hocalarımızın kitaplarını eksiksiz olarak okuyucusuyla buluşturmaktır. “1859 Kitap Kafe”yi kitapseverlerin uğrak noktalarından biri haline getirme hedefimiz çerçevesinde, tanınmış yazarlarımızla yapılmış olan “İmza Günü ve Söyleşi”lere devam edilecektir.

1859 Kitap Kafemizi başta Mülkiyelilerin ürettiği ürün ve içerikler olmak üzere zenginleştirmeye devam edeceğiz.

E-Kitapların da temin edilebileceği 1859 Kitap Kafe’nin Butik Kitapevi haline getirilmesi önemli hedeflerimizdendir.

 1. MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ (MKM)

Vakfımıza ait Selanik cepheli, uzun yıllar otel ve misafirhane olarak kullanılan ancak 2008 yılında verilen “depreme dayanıksız” raporu sonucu kullanım dışı kalan ve 2010 yılında Koruma Kurulu Kararı ile koruma altına alınan eski otel binamız; rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projemizin hayata geçirilmesiyle aynı haliyle ve aynı şekilde yenilenmiş olacak ve “Mülkiye Kültür Merkezi”olarak hizmete sunulacaktır.

Söz konusu proje kapsamında binamızın temeli atılmış, birinci, ikinci ve üçüncü katları görünür bir şekilde yükselmiştir. İnşaatının yaz başlarında, bahçe peyzajının ise ilkbahar ayları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

“Mülkiye Kültür Merkezi”olarak kullanılması kararlaştırılan binamızın “aynı haliyle ve aynı şekliyle” herhangi bir “bedel ödemeden” ve herhangi bir kişi, kurum ve/veya şirkete “taahhüt vermeden” yenilenmiş olarak kullanıma açılacak olmasının mutluluğunu ve heyecanını siz değerli üyelerimizle paylaşmaktan gurur duymaktayız.

Tamamlandığında tüm üyelerimizin keyifle yararlanabileceği özellikle yeni mezunlarımızın ve öğrencilerimizin ikinci evi olacağına inandığımız, tamamen Mülkiyeliler Birliği’nin kullanım ve yönetiminde olacak Mülkiye Kültür Merkezinin açılışının 2018 yaz aylarında yapılacağını camiamıza müjdelemekteyiz.

 1. İSTANBUL/NAKKAŞTEPE

Yargı süreci lehimize tamamlanmak üzere olan İstanbul Nakkaştepe’deki Mülkiye Sosyal Tesislerininaçılışı yapılacaktır.

 1. ANKARA/GÖLBAŞI/HALLAÇLI

Mevcut binalarımızın yenilenmesinin yanı sıra üyelerimize yeni sosyal tesisler kazandırılması için arsa tahsisi veya ortaklık arayışlarına yönelik çalışmalar yapılması taahhütlerimiz arasındaydı. Bu çerçevede, yeni sosyal tesisin yeşil alan yoğunluklu olması, içerisinde spor alanlarının olması, çeşitli toplantı ve organizasyonlara olanak veren farklı genişlikteki mekanların bulunması taahhüt edilmiş; söz konusu komplekste ayrıca “Yaşlı Yaşam Merkezi” bulunması planlanmıştı.

Bu konuda Mülkiye dayanışmasına örnek olacak bir gelişme yaşanmakta olup bir üyemiz Ankara’da bulunan 8 ve 13 dönümlük iki arazisini şartlı bağış yöntemiyle Birliğimize devretmeyi taahhüt etmiştir. Bu çerçevede, 8 dönümlük arazi içerisinde bulunan tarihi konak restore ettirilecek ve 13 dönümlük arazi üzerine Yaşlı Yaşam Merkezi kurulacaktır. Bu gelişme konuya ilişkin taahhüdümüzü gerçeğe dönüştürme yönünde atmış olduğumuz önemli bir adım olup önümüzdeki dönemde daha çok çalışarak bu bağış ile birlikte hedefimiz olan yeni bir sosyal tesisin Mülkiye Camiasına kazandırılması sağlanacaktır.

Ankara Gölbaşı Hallaçlı projemizin tamamlanması ile üyelerimize yepyeni bir sosyal tesis ve kır bahçesikazandırmanın yanında Mülkiye Müzesi bu konakta açılacaktır.

C – ÜYELERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ

 1. MÜLKİYE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI

“Mülkiye” adının ne kadar güçlü ve değerli olduğunu bilerek ve buradan aldığımız güçle “Mülkiye Sözlü Tarih Çalışmaları”nı başlattık. Bilgileri her zaman referans olan değerli duayenlerimiz Mülkiye sözlü tarih çalışmamız için bir araya getirilmiştir. Bu çalışma sadece Mülkiye için değil tüm Türkiye için çok değerli bir eser olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Kıdemli hocalarımız ve mezunlarımızla yapılan ve toplamda 180 saat süren söz konusu görüşmeler elektronik ortamda kayda alınmıştır. Sözlü tarih çalışmalarına devam edilmekte olup, kayıt altına alınan görüşmeler çok yakın bir dönemde sizlerle paylaşılacaktır.

 1. YENİ WEB SİTEMİZ VE ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINAN TARİHİMİZ.

Yakın bir zamanda sizlerle buluşan yeni web sitemiz ile birlikte dernek, vakıf ve diğer organların internet ortamındaki görünüm ve takip kalitesi arttırılmıştır. Bu faaliyetlerimize ek olarak,“Çarşamba Söyleşileri”, “Edebiyat Buluşmaları” ile Dernek ve Vakfımızın yayımları sitemizden ulaşılabilir hale getirilecektir. Böylece, tüm çalışmalar dünyanın dört bir yanından izlenebilir kılınacaktır.

 1. MÜLKİYE DERGİSİ VE KAZGAN DERGİSİ

Mülkiye Dergisi, yönetim dönemimizde saygın yayın çizgisi korunarak çıkarılmıştır. Mülkiyenin akademik ve entelektüel bilgi birikiminin toplumla paylaşılması çerçevesinde her türlü destek verilerek, Derginin etkili tema içerikleriyle düzenli yayımlanması sağlanacaktır.

Kazgan Dergisi’nin düzenli çıkarılmasına yönelik çabalarımız da kararlılıkla sürdürülecektir. 

 1. MÜLKİYE HABER

Dönemimizde yayın hayatına başlayan Mülkiye Haberportalında çoğunluğu akademisyen olan pekçok Mülkiyelinin yazı ve makalelerinin yayımını sağlamaya devam edeceğiz.

 1. E-BÜLTEN

Üyelerimizi bilgilendirmeye verdiğimiz önem çerçevesinde yaptığımız faaliyetleri E-Bülten ile duyurmayadevam edeceğiz.

 1. MÜLKİYE YAYINCILIK

Özellikle akademisyenlerimizin ders ve inceleme kitapları ile Mülkiyelilerin ve Mülkiye dostlarının eserlerine öncelik veren seçkin eserlerin yayınlanacağı “Mülkiye Yayıncılık” daha etkin hale getirilecektir.

 1. KURUMSAL ANLAŞMALAR İLE ÜYELERİMİZE KOLAYLIK VE İNDİRİM SAĞLANACAKTIR.

Üyelerimize kolaylık ve indirim sağlamak üzere farklı alanlardaki hizmetlere yönelik kurumsal anlaşmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam edilecektir. Aynı yaklaşımla, Ankara dışından gelen üyelerimizin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere farklı fiyat aralıklarında otellerle indirim anlaşmaları sağlanmıştır.

 1. DÖNEM YEMEKLERİ

Yönetim dönemimizde Mülkiyelilik coşkusunu birlikte yaşayıp anılarımızı tazeleyeceğimiz dönem yemekleri Mülkiyeliler Birliği tarafından dönem temsilcileri ile birlikte organize edilmiştir. Önümüzdeki dönemde de bu yemeklerin ve buluşmaların devam etmesi ve üyelerimizin daha aktif katılmalarının sağlanması öncelikli hedefimizdir.

 1. MÜLKİYELİ PLAKETİ

İlgili belediye ya da kurumlarla işbirliği içinde Mülkiye mezunlarının adlarını taşıyan okullara, parklara,cadde ve sokaklara mezunun kısa yaşam öyküsünün yer aldığı Mülkiyeli Plaketi asılması projesinibaşlatacağız.

 1. ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK TEŞVİKLER

Mülkiyeliler Birliği burslarının yaygınlaştırılması ve burs miktarının artırılması öncelikli hedefimizdir.

Burs verilecek öğrencilerin seçiminde, seçimi yönetimlerin inisiyatifinden çıkararak eşitlik hakkaniyet ve adaletli olmasını sağlayacak şekilde puanlama sistemi geliştirilmiş ve burs verilecek öğrencilerimiz bu sisteme göre belirlenmiştir.

İhtiyacı olan her öğrencimize burs verilebilmesi hedefi doğrultusunda, burs fonumuz için üyelerimizin destek ve katkısının artırılması sağlanacak ve özel sektör katkısının fona yönlendirilmesi için çaba gösterilecektir.

Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM) ve Mülkiye Yayıncılık Hizmeti ile Kazan A.Ş.’nin artan gelirleriyle burs fonu desteklenmiştir ve desteklenmeye devam edilecektir.

SBF öğrencilerinin, öğrenim hayatları boyunca fakülte kimliklerini göstermeleri suretiyle üyelerimize yapılan indirimden aynı oranda yararlanmaları sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu uygulamaya devam edilecektir.

Öğrencilerimizin bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımı özendirilerek; Mülkiyelilik duruş ve dayanışması öğrencilik yıllarından itibaren pekiştirilmeye çalışılmıştır. Mülkiyelilik duygusunun güçlendirilmesine yönelik çabalarımız artarak devam edecektir.

Fakültemizdeki öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel ve düşünsel üretime dönük çalışmalarının desteklenmesine devam edilecektir.

D – ŞUBELERİMİZ

Şube ağımızın yaygınlaştırılması, şubelerle ilişkilerimizin artırılabilmesi ve daha sağlıklı bir noktaya ulaştırılabilmesi için yönetim dönemimizde şubelerimize her türlü destek verilmiştir.

4 sene içinde 4 yeni şube açılarak şube sayısı 10’dan 14’e çıkarılmıştır.

Dayanışmanın geliştirilmesi gerektiği bilincinden hareketle, önümüzdeki dönemde de şubelerimize desteğimiz devam edecektir.

E -MÜLKİYE SPOR KULÜBÜMÜZ

Mülkiye Sporu bağışlarla ayakta kalmaya çalışan bir kulüp olmaktan kurtarıp, düzenli kaynağa kavuşturmak öncelikli hedefimizdir.

Bu çerçevede, Mülkiye Spor Kulübümüzün kendi kendini en iyi şekilde idare edebilecek gelire sahip olabilmesi için bir işletme (spor tesisi vb) edinmesinin altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz.

F -BİRİMLERİMİZ

 1. MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (MİSAM)

Bürokrasi ve özel sektörde çeşitli deneyimlere sahip üyelerimiz ile akademisyenlerimizin bir araya gelerek, ekonomi, uluslararası ilişkiler, çalışma ilişkileri, kamu yönetimi, mali politikalar, kadın, çalışan çocuklar, yerel yönetimler, kamu hukuku gibi konularda ortak çalışma yapmalarını sağlamış bulunuyoruz. Yeni mezun ve yüksek lisans-doktora öğrencilerimizin de katkıları ile gerçekleştirilen ve toplumun doğru bilgilendirilmesini amaçlayan bu çalışmalara devam edilecek ve hazırlanan raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 1. MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ (MEM)

Mülkiye Eğitim Merkezi kurulmuş olup geçen dört yıllık dönemde birçok eğitim programı başarıyla gerçekleştirilmiştir. MEM tarafından kamu ve özel sektör kurumlarına hizmet içi eğitim programları düzenlenmiş, bu programlarda konular ile ilgili uzmanlaşmış üye ve mezunlarımız eğitici olarak deneyimlerini paylaşmıştır.

Bu eğitim programlarından sağlanan gelirler hem burs fonu hem de Fakültemizin ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde ek gelir kaynağı olmuştur. Tesislerin işletilmesi suretiyle sağlanan gelirler dışında; tarihimizde ilk kez Derneğimize farklı bir gelir kaynağı sağlanmıştır. Eğitimden elde edilen gelirler, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde önümüzdeki kapıların açılmasında bizlere yardımcı olmuştur ve olmaya devam edecektir.

MEMtarafından elde edilen gelir, Mülkiyeliler Birliği bursları ile Fakültemizdeki akademik çalışmalar için kullanılmıştır ve kullanılmaya devam edilecektir.

Mülkiye Eğitim Merkezi vasıtasıyla yeni mezunlarımız ile üyelerimize arzuladıkları veya ihtiyaç duydukları her konuda kurslar düzenlenecektir.

 1. MÜLKİYE İSTİHDAM MERKEZİ (MİM)

Mülkiye İstihdam Merkezimiz, meslek tanıtım günleri vemezun-öğrenci buluşmaları gibi çalışmalar düzenlemiş olup, bu ve benzeri çalışmalarını önümüzdeki dönemde daha etkin bir şekilde sürdürecektir.

 1. MÜLKİYE SANAT MERKEZİ (MSM)

Mülkiyenin sanata ve sanatçıya verdiği yüksek değer çerçevesinde üyelerimize yönelik sanatsal çalışmaların ve bunların gösterimlerinin yapıldığı, sanat öncelikli buluşmaların ve paylaşımların gerçekleştirildiği Mülkiye Sanat Merkezi, Mülkiye topluluğuna ve sanatseverlere kazandırılmıştır.

MSM çerçevesinde müzik, halkoyunları, şiir, edebiyat, dans ve gereksinim duyulan alanlarda çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çalışmaların devam etmesi sağlanacaktır.

MSM çatısı altında birçok tanınmış yazarımızın katıldığı “Söyleşi ve İmza Günleri” düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam edecektir.

Nicelikten çok niteliği ve sürekliliği esas aldığımız iki yıllık dönemde, her ayın son Cumartesi günü “Edebiyat Buluşmaları” düzenlenmiştir. Mülkiye geleneğine kazandırılan bu değerler bizler için büyük önem taşımaktadır. Edebiyat buluşmaları yoğun ilgiyle devam etmektedir.

Ayrıca, özellikle ön bahçemizde düzenlenecek sanatsal etkinlikler ile sanatın sokakla buluşması teşvik edilecektir. Derneğimizin bulunduğu ve Ankaralılarla paylaştığımız sokağımızın “Sanat Sokağı”olarak yapılanmasına destek verilecektir.

 1. MÜLKİYE DOĞA TOPLULUĞU (MDT)

Doğayı, doğa yürüyüşlerini seven Mülkiyeliler ve Mülkiye dostlarıyla, düzenli olarak ve mümkünse her ay doğada yürümek için kurduğumuz Mülkiye Doğa Topluluğu, doğa yürüyüşlerini yaz ayları haricinde her ay, yoğun bir katılımla gerçekleştirmektedir.

 1. MÜLKİYE SİNEMA TOPLULUĞU (MST)

Sinema sanatına önem veren Mülkiyelilerin ve Mülkiye dostlarının birlikte film izlemesi ve sinemayla ilgili çeşitli etkinlikler yapmaları amacıyla kurduğumuz Mülkiye Sinema Topluluğunca tarihi Kızılırmak Sinemasında film gösterimleri yapılmaktadır.

SONSÖZ

Ve son söz olarak diyoruz ki;

 • “Mülkiye Duruşu”nun onurlu bir duruş olduğundan hareketle, Türkiye ve Mülkiye için savunulan değerlerin yitirilmesine karşı çıkacağız.
 • Mülkiye Camiasında yıllardır özlediğimiz sevginin, saygının, özverinin, dayanışmanın, katılımcı birlikteliğin hakim kılındığı şu günlerde, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz.
 • Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Camiamızda sağlanmış olan bütünlüğü ve kaynaşmayı daha da güçlendireceğiz.
 • Üyelerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeler ve tadilatlar yaparak, binalarımızı ve bahçemizi koruyacağız.
 • Kamuoyunda paylaşılacak ülke ve dünya gündemine ilişkin konulardaki Mülkiye görüşlerini üyelerimizin ve Fakülte hocalarımızın katkılarıyla oluşturacağız.
 • Mezunlar Cemiyeti niteliğimizin gereği olarak; mezunlarımızın kendi aralarındaki ilişkilerin sıcak tutulması ve ilerlemesi yönünde katkılar vermeğe devam edeceğiz. Ayrıca iş sınavları ve çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara karşı mücadelemiz devam edecektir..
 • Üyelerden sağlanan maddi ve manevi desteklerin arttırılması suretiyle; Mülkiye Spor Kulübü’ne, şubelerimize, öğrenci ve genç kuşaklarımıza sahip çıkacağız.
 • Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve toplumsal hizmet amaçlı tüm kuruluşlar ile iletişim ve güç birliği içerisinde bulunacağız.

Mülkiye topluluğu içinde yaşanmış olan ayrıştırma dönemini sona erdirdik. Dayanışma ruhu ile hareket eden, tarihine ve bağlarına saygılı bir Mülkiye hayali artık gerçek olmuştur.

Hedefimiz öğrencisi ve mezunuyla birlikte Mülkiye camiasını daha ileriye taşımaktır.

Görev tüm Mülkiyelilerindir.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Saygılarımızla