MİSAM POLİTİKA METİNLERİ

Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Politika Metinleri

21. Yüzyılın ilk yirmi yılı boyunca Türkiye toplumunun kaderine yön veren tek parti iktidarında, toplumun her ferdini doğrudan ilgilendiren hemen her siyasi, iktisadi, hukuki, kültürel meselede karşı karşıya olunan açmazlar, geçmişten devralınan yapısal sorunlar topyekûn bir toplumsal krize yol açacak denli ağırlaştırılmışlardır.

Toplum her bakımdan talan edilmiş, yurttaş geleceksizleştirilmiştir. Ülke doğası, doğal ve tarımsal kaynakları kendine yetemezlik, muhtaçlık yaratacak yolda kullanılmış, toplumsal birikim katma değer üretecek alanlarda kullanılmak yerine rant yaratmak, ülke geleceğinin yağmalanması pahasına şahsi zenginliği arttırmak için kullanılmıştır. Kamu düzeninin dayanağı kabul edilebilecek eğitim, sağlık, adalet yalnız parasını ödeyebilenin temin edebildiği hizmetlere dönüştürülmüş, gıda güvenliği halk sağlığını orta ve uzun vadede tehlikeye sokacak bir denetimsizlik ve kuralsızlığa maruz kalmıştır. Hukuk sistemi, temsili demokrasi şekli olarak bile muhafaza edilemez hale gelmiş, cezasızlık, istisna hali kural haline getirilmiştir. Gelir dağılımı bozukluğunun giderilmesinde kullanılan keyfi yöntemler esasen yurttaşı tebaa dönüştürme işlevine sahip olmuştur. Basında yaşanan tekelleşme gazetecileri mesleklerini icra edemez hale getirmiş, sendikal ve siyasal örgütlülük zayıflatılmış, siyaset yapmak suç haline getirilmiştir. Basın tekeli, kültürel, entelektüel üretimi kısırlaştırmış, iş hükümete muhalif sanatçıların geçim araçlarından yoksun kılınmasına kadar vardırılmış, üniversite kurumu tasfiye edilmiştir.

Özetle, toplum her alanda iflasın eşiğine sürüklenmiş, krize, toplumu idare etmenin başlıca aracı muamelesi yapılmıştır. Krizlerle hareket edemez hale getirilen toplum önünü göremez, dolayısıyla ne yapacağını bilemez haldedir.

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) bu kriz halinin, geleceği üzerine düşünememe, eyleyememe halinin üstesinden gelmenin en kestirme yolunun Türkiye’nin başlıca sorunlarının ve bunların yalın çözümlerinin tespitinden geçtiği düşüncesiyle her sorun alanına ilişkin politika metinleri yayınlama kararı almıştır. Bu amaçla her bir alandaki sorunların ve çözümlerinin tespit edilmesi için alanın uzmanlarından politika metinleri kaleme almaları talep edilmiştir.

MİSAM Politika Metinleri’nin her gözün ilk bakışta görebileceği sorunları ve bunların çözümlerini yalın bir biçimde tespit etmesinin yanı sıra toplumun geleceğinin planlanması için de kılavuz niteliğinde metinler olması öngörülmektedir. Bu çerçevede bu ilk politika metinlerinde tespit edilen sorunların yeni politika metinlerinin vesilesi olması hedeflenmektedir.

Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Politika Metinleri – 1