MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Hakkında Duyuru:

Geride bıraktığımız on bir yıl boyunca sosyal politika alanında öğrenim gören öğrencilerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli koşulların yaratılması ve sürekli kılınması amacıyla düzenlenmiş olan Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi yenilenerek yoluna devam ediyor!

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen Kongre, on bir yıl boyunca, akademik açıdan doyurucu tebliğlerin yanı sıra, öğrenciler arasındaki sosyal ilişkiler ve kaynaşma açısından da bizleri mutlu etmişti. Önceki yıllarda tebliğ sunan bazı katılımcıların, daha sonra değişik bölümlere araştırma görevlisi olarak katılmış olmaları, kongrenin kazanımları konusunda somut bir göstergedir.

12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında gerçekleştirilecektir. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz iki temel değişikliği bir kez daha hatırlatmak isteriz. İlk olarak, kongremiz sadece lisansüstü öğrencilerin tebliğ sunacağı şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Kongremizle ilgili ikinci önemli değişiklik ise sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri öğrencilerine açık olmaktan çıkmış olmasıdır. Kongremize Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi vb. sosyal disiplinlerde eğitim görmekte olan lisansüstü öğrencileri sosyal politika alanına yönelik konulara ilişkin çalışmaları ile katılabilirler.

Sosyal politika alanında öğrenim gören ve/veya araştırmalarını bu başlık altında sürdüren bütün lisansüstü öğrencilerine açık olan “12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi”ne sosyal güvenlik, sosyal dışlanma, işçi sağlığı ve iş güvenliği, toplumsal cinsiyet, çocuk emeği, çalışma yaşamı ve sanat, çalışma yaşamında dezavantajlı gruplar ve ayrımcılık, göçmen emeği, emek tarihi, emek süreci, sendikacılık, gelir dağılımı, istihdam-işsizlik-ücret, iş hukuku, kent ve yoksulluk başta olmak üzere sosyal politikanın uğraşı alanına giren tüm konularda tebliğler önerilebilecektir.

Katılımcıların, ele alacakları konulara ilişkin sorunları; genel olan yanında özele de, evrensel ya da ulusal olan yanında yerele de, yazılı kaynaklar yanında uygulamalı çalışmalara da ağırlık vererek incelemelerini, kendi görüş ve önerilerini ortaya koymalarını beklemekteyiz. Kongreye başvuru için gönderilen tebliğ özetleri ile kabul edilen tebliğlerin tam metinleri hakem sürecinden geçirilecek ve kabul edilen tebliğler kongrede sunulabilecektir. Kongrede tebliğ sunacak öğrencilerin ulaşım ve Ankara’daki barınma masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

Tebliğ önerileri ve diğer konular için yazışma adresi olarak [email protected] kullanılmalıdır.

12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Takvimi:


7 Temmuz 2019: Kongre tebliğ önerilerinin (en fazla 500 kelime) son gönderilme tarihi.
21 Temmuz 2019: Kongreye kabul edilen tebliğlerin duyuru tarihi.
9 Eylül 2019: Kongreye kabul edilen tebliğlerin tam metinlerinin son gönderilme tarihi.
8-9 Kasım 2019: 12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi.

Bilim Kurulu*:

Prof. Dr. Ahmet Makal
Prof. Dr. A. Gülay Toksöz
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

Düzenleme Kurulu*:

Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Dr. Öğr. Üyesi Elif Tuğba Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Serter Oran
Dr. Nail Dertli
Dr. Onur Can Taştan

Hakem Kurulu*:

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
Prof. Dr. Betül Altuntaş (Muğla Üni.)
Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu (Anadolu Üni.)
Prof. Dr. İlkay Savcı (Ankara Üni.)
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
Prof. Dr. Mesut Gülmez
Prof. Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üni.)
Prof. Dr. Ömer Zühtü Altan
Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca (Ankara Üni.)
Doç. Dr. Adem Yavuz Elveren (Fitchburg State Uni.)
Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üni.)
Doç. Dr. Betül Urhan (Kocaeli Üni.)
Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş (Pamukkale Üni.)
Doç. Dr. Emel Memiş (Ankara Üni.)
Doç. Dr. Fatma Yıldırım (Ankara Üni.)
Doç. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu (Hacettepe Üni.)
Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu (Muğla Üni.)
Doç. Dr. Sebiha Kablay (Ordu Üni.) Saniye Dedeoğlu (Muğla Üni.)
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yılmaz (Boğaziçi Üni.)
Dr. Boran Mercan (Ankara Üni.)
Dr. Denizcan Kutlu (Tekirdağ Üni.)
Dr. Murat Özveri

* Kurul üyeleri akademik unvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

“MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ” YÖNERGESİ

MADDE 1. GENEL HÜKÜMLER

Bu Yönerge, lisans ya da lisansüstü düzeyde öğrenim gören kişilerin, hakem değerlendirmesi sonucunda seçilen, sosyal politika alanına ilişkin sunumları ile katıldıkları, her yıl düzenlenen “Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” (MGSPK) ile ilgili olarak usul, Düzenleme Komitesi, Bilim Kurulu, Hakem Kurulu, kongreye başvuru koşulları, çağrı usulü başta olmak üzere ilgili diğer hususları düzenlemektedir.

MADDE 2. AMAÇ

“MGSPK”, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören genç araştırmacıları, sosyal politika alanında bilimsel çalışmalara özendirme, sosyal politika alanında çalışan akademisyenler ile genç araştırmacıların bir araya gelmeleri, akademik bilgi üretimine katkı sağlama amacı ile düzenlenir.

MADDE 3. KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

“MGSPK”ye ilişkin tüm süreçler, Kongre Düzenleme Komitesi tarafından yürütülür.  Düzenleme Komitesi, MGSPK’ya ilişkin akademik, idari ve finansal tüm konularda münhasıran yetkilidir. Komite, Mülkiyeliler Birliği üyelerinden Dr. Gaye Burcu Yıldız, Dr. Elif Tuğba Doğan, Dr. Onur Can Taştan, Dr. Nail Dertli ve Dr. Serter Oran’dan oluşur. Komite Kongreyi uygun gördüğü kuruluşlarla akademik, finansal ve idari konularda işbirliği içerisinde düzenleme konusunda yetkilidir. Bu kapsamda 2019 yılında Mülkiyeliler Birliği ile birlikte düzenleme kararı alınmıştır.

Kongre Düzenleme Komitesi, her yıl MGSPK’nin lisans ve/veya lisansüstü düzeyde yapılacağını belirlemeye yetkili olup, çağrı metninde düzeyi de belirterek Kongre çağrısında bulunur.

MADDE 4. DUYURU

4.1. “MGSPK” çağrısı her yıl Nisan ya da Mayıs ayında Düzenleme Komitesi tarafından uygun iletişim yolları kullanılarak yapılır.

4.2. “MGSPK”, Ekim ya da Kasım aylarında düzenlenir.

4.3. Düzenleme Komitesi, tarihler konusunda değişiklik yapmaya yetkilidir.

MADDE 5. BİLİM KURULU 

“MGSPK” Bilim Kurulu, Prof. Dr. Ahmet Makal, Prof. Dr. A. Gülay Toksöz ve Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’dan oluşur.

MADDE 6. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI

6.1. Düzenleme Komitesi tarafından yapılan çağrı metninde ilan edilen e-posta adresine, belirtilen başvuru süresi içinde gönderilen özetler, Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra hakem değerlendirmesine gönderilir.

6.2. Hakem incelemesi sonucunda kabul edilen bildirilerin tam metinleri de hakem incelemesinden geçirilir.

6.3. Hakem değerlendirmesi sonucunda olumsuz bulunan bildiriye Kongrede yer verilmez.

MADDE 7. HAKEM KURULU 

Sosyal politika alanı başta olmak üzere, alan ile ilgili diğer sosyal disiplinlerden alanında yetkinliği bulunan akademisyenler, onayları alınarak, Düzenleme Komitesi ve Bilim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Hakem Kurulunda değişiklik yapma yetkisi de Düzenleme Komitesine aittir. Hakem Kurulunda değişiklik olması durumunda değişiklik de ilan edilir.

MADDE 8. YÜRÜRLÜK

Bu esaslar, Kongre Düzenleme Komitesi tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.