SENET – YÖNETMELİK

Bugün Bindokuzyüz yetmişiki yılı Ocak ayının yirmi ikinci Cumartesi günüdür. 22/1/1972. Ben aşağıda imza siyel mührünü koyan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının verdiği hak ve yetkileri haiz olarak Ankara da Yenişehir Tuna Cad. Tuna Han No: 9 daki dairemde iş gören Ankara 6. ncı Noteri Zihni Taşkıran vazifem başında iken yapılan çağrı üzerine Ankara da Konur Sokak No: 1 deki Mülkiyeliler Birliği binasına geldim. Bu arada hazır bulunan kimliklerini tanıdığım ve kanunen şahitliğe ehil oldukları bilinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettişi Kâmil Erdeha ile İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Muavini Halit Tokulluğil’in şahadet ve beyanlarından kimliği tesbit edilen ve nüfusu kimlik bilgilerine göre İstanbul İli Bakırköy İlçesi, Yeşilköy nüfusunda kayıtlı olup 1926 yılında İstanbul da Seniha dan doğma Derviş Kemal İbrahim oğlu ve Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı bulunduğu tesbit edilen Ayhan Açıkalın bana müracaatla resen (Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın) Kuruluş Senedinin tanzim ve tasdik edilmesini istedi. Kendisinin bu isteğinin Türk Kanunu Medenisinin 1.ci kitabının 2.ci babı, 3. faslının değiştirilmesi, bu kanuna bazı madde ve fıkralar eklenmesi bazı Vakıfların vergi maafiyetinden faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı kanun ile Türk Kanunu Medenisinin ilgili hükümlerine uygun bulunması ve Ayhan Açıkalın’ın sıhati yerinde, aklı başında, tasarrufa ehil medeni haklarına sahip,okur yazar ve bütün kanuni evsafa haiz bulunduğu ve Ayhan Açıkalın’a Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı olarak bu Birliğin 14/2/1972 tarihli Genel Kurul toplantısı tutanağının ikinci sahifesinde Mülkiyeliler Birliği Vakfının kendisi tarafından kurulması ve her türlü işlerin yapılıp tamamlanması için yetki verilmiş bulunduğu görüldüğünden yukarıda isim ve adresleri yazılı şahitler yanında Ayhan Açıkalın’a arzularını sordum. Kendisi söze başlayarak Türkiye’nin büyük ve köklü bir irfan müessesinden yetişenleri sinesinde toplayan Mülkiyeliler Birliği, bu gün ulaşmış olduğu maddi ve manevi aşama ne kadar ileri olursa olsun Türk toplumunun gelişmesine paralel olarak günden güne artmakta olan mesleki, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını bir Dernek kimliği içinde karşılamakta büyük güçlük çekmektedir.

Türk Milleti’nin tüm sosyal refahını sağlamakla yükümlü bulunan Devletten, herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılaması istenemez. Bu durumla, mesleki, sosyal ve kültürel ihtiyaçların giderilmesinde devlete yardımcı olmak görevi kısmen kamu yararına çalışan Derneklerden beklenmektedir. Bu görevleri şöyle özetleyebiliriz.: Şöyle ki

Kurulduğundan bu yana Mülkiye Devlete ve Devlet içindeki çeşitli kuruluşlara yönetici yetiştirmektedir. Bu yöneticilerin yetişmesi Türk Milleti’nin çeşitli maddi ve manevi fedâkarlığı ile mümkün olmaktadır. Türk milletinin yaptığı fedakârlığa karşılık bu evlatlarından yeteri kadar faydalanabilmesi onların daha yeterli olanaklara kavuşturulmaları ile kabildir.

Öte yandan, güç şartlar altında yetişmiş ve ömrünü ulusunun hizmetine adamış olan yöneticiler ile ailesi fertlerinin çeşitli felaketler sonucu zor duruma halinde Devletin yaptığı sınırlı yardım, çoğu zaman miktar ve kapsam bakımından yetersiz kalmakta, bu durumdakiler kişisel yardıma muhtaç hale gelmektedirler. Devletin olanaklarının sınırlı oluşundan doğan bu gibi üzücü durumlara çare aramak, sosyal yardım fonları kurmak, muhtaç durumda olan aile fertlerinin yardımına koşmak, hasta olanları tedavi ettirmek, küçük yaşta olanların eğitim ve öğretimini desteklemek, bunun için burslar sağlamak, hatta okul ve yurt tesis etmek, yani kısaca yöneticilerin yarınlarını güven içine almak kaçınılmaz bir görev olmuştur. Bunların yanında, uygar ve aydın bir toplumun ön şartını teşkil eden kültürel ihtiyaçlar gittikçe önem kazanmakta karşılanmaları zorunlu duruma gelmektedir. Mesleki eserlerle dolu bir kütüphane, bir konferans salonu, galeri ve müze tesis etme, Türk kültür ve sanatına katkıda bulunan sanatçılarımızın her daldaki eserlerini tanıtmak ve yayma konuları bu ihtiyaçların başında sayılabilir.

Gerek bu sayılan amaçlarda Devletin çalışmalarına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak gerek bu maksada tahsis olunan taşınır ve taşınmaz malların en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, devamlılık göstermeyen Dernek statüsü içinde istenilen şekilde mümkün değildir. Mülkiyeliler Birliği Vakfının kurulmasını zorunlu kılan nedenler de bu yetersizlikten doğmaktadır. Ayrıca, kamu yarına çalışan bir dernek olan ve yarım yüz yılı aşmış bir geçmişi bulunan Mülkiyeliler Birliği’nin devamında da yarar ve zorunluluk vardır. Bu nedenle de, Mülkiyeliler Birliği’nin yanında ayrıca T. Medeni K.nu ve onu değiştiren 903 salıyı kanun çerçevesinde “Mülkiyeliler Birliği Vakfı” kurulması gerekli görülerek Mülkiyeliler Birliğinin 14/11/1971 tarihli Genel Kurul toplantısında buna karar verilmiş ve aşağıdaki Vakıf Senedi kabul edilmiştir.

Kurucusu:
Madde1- Vakfın kurucusu “kamu yararına çalışan bir dernek” olan (Mülkiyeliler Birliği)dir.

Adı:
Madde 2- Vakfın adı “Mülkiyeliler Birliği Vakfı”dır. Aşağıdaki maddelerde Mülkiyeliler Birliği (Birlik), Mülkiyeliler Birliği Vakfı (Vakıf) olarak anılacaktır.

Tüzel Kişiliği ve Hakları:

Madde 3- Vakıf tüzel kişiliğe sahiptir. Vakıf tüzel kişiliği;

Kanunlar ve bu sened hükümleri dairesinde, medeni hukuk ve kamu hukuku alanında bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisini haiz olup, kuruluş amacına uygun hakları kazanır ve borçlar yüklenir. Yargı organları önünde davacı ve davalı olabilir.

Amaçlarını gerçekleştirmeye yararlı olabilecek taşınır ve taşınmaz malları, hakları, hibe, satınalma, kiralama ve diğer tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve bu senetteki esaslar çerçevesinde sınırsız olarak kazanabilir.

Kamu yararına olmak üzere bilimsel, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul ve yönetebilir.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın amacına uygun düşecek nitelikte ve adlarını yaşatacak,kanunlara ve bu senet hükümlerine aykırı olmayan diğer özel şartları kapsar şekilde yapılacak tahsisleri kabul ve yönetebilir.

Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, ekonomik gelişimlerde bulunabilir, işletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurduğu ve katıldığı bu girişimleri kendi başına veya ortaklıkla idare edebilir.

Vakıf, kuruluş amacına uygun diğer Vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Vakıf ile Dernek arasındaki ilişkiler her iki kuruluşun Yönetim Kurullarınca hazırlanacak bir Yönetmelikte gösterilir.

Süresi:
Madde 4- Vakfın süresi sonsuzdur.
Merkez ve Şubeleri:
Madde 5- Vakfın merkezi Ankara’dır. Yurt içinde şubeler açabilir.
Görev ve Amacı:

Madde 6- Vakfın görev ve amaçları şunlardır:
1-Maddi olanaklardan yoksun ve başarılı öğrencilerin yüksek öğrenimlerini yapmaları için yurt içinde ve dışında burslar vermek.

2-Bilimsel, sosyal ve ekonomik alanlarda araştırma yapanlara; güzel sanatlar alanında üstün başarı gösterenlere; Teşvik ödülleri vermek.

3-Yurt aydınlarının yararlanması için kütüphaneler tesis etmek;

4-Konferanslar tertip etmek.

5-Yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç olanlar için huzur evleri kurmak, tedavi olanakları sağlamak.

6-Yüksek öğrenim gençliğinin amatörce spor faaliyetlerini desteklemek.

7-Devlet organlarınca hazırlanacak kalkınma planlarına göre idari, mali, iktisadi ve kültürel alanlardaki kalkınma çabalarına destek olmak üzere araştırmalar yapmak, yayınlarda bulunmak.

Varlığı ve Gelirleri:

Madde 7- Birlik, adına kayıtlı ve tapu kayıtları aşağıda gösterilen taşınmaz mallar ile bunların içindeki demirbaş, döşeme, diğer her türlü malzeme ve taşınır malları, bu senette yazılı amaçların gerçekleşmesini sağlamak üzere; Vakfa tahsis eylemiş ve mülkiyetini devretmiştir.

Tapu Kayıtları:

A)Ankara, Çankaya ilçesi (1082) ada ve (26) parselde kayıtlı apartman ve bahçesi,
B)Ankara, Çankaya ilçesi (1082) ada ve (9) parselde kayıtlı apartman bahçesi.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Vakfa tahsis edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların, bu senette yazılı hükümler çerçevesinde değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

2-Vakfa yapılacak her türlü bağışlardan sağlanacak gelirler,

3-Vakfın bizzat kuracağı veya katılacağı ticari ortaklıklardan elde edeceği gelirler,

4-Faizler,
5-Sair Gelirler

Madde 8: Vakfın gelirinin en az % 80’i, 6. maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için sarfolunur. Bu şart, hiçbir şekilde ihlal edilemez.

Site:
Madde 9- Vakfın, bu senette yazılmış olan görev ve amaçlarını, esas itibariyle kendisinin sahip olduğu tesislerde yerine getirmeye çalışır. Bunun için Vakıf, kütüphane, konferans salonu, müze, diğer sosyal ve kültürel tesisleri içine alacak şekilde bir “site” kurmakla yükümlüdür. Vakıf, bu siteyi, Birliğin kendisine devrettiği taşınmaz mallar üzerinde kuracak ve bunun tespit edeceği bir plan dahilinde gerçekleştirecektir. Bu plan tüm olarak veya safha safha yürürlüğe konulabilir.

Öğrenci yurdu, huzurevi, dinlenme ve tatil tesisleri gibi özellikleri olan kuruluşlar bu site dışında daha uygun yerlere kurulabilir.

Vakıf, Birliğin kendisine devrettiği taşınmaz mallar üzerinde siteyi kurarken aşağıda yazılı hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Vakıf, Birliğin kendisine devir ettiği taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını başka yerde bir taşınmaz mal almak suretiyle olsa dahi satamaz ve değiştiremez. (Birliğin vakfettiği binaların yıkılarak aynı yerde yeniden inşası, yeni tesisler ilavesi veya mevcut tesislerin daha gelişmiş duruma getirilmesi bu hükmün dışında kalır.)

b) Vakıf, Birlik tarafından devredilen taşınmaz mallar üzerinde Siteyi gerçekleştirmek için bile olsa mülkiyetin bir kısmını devredemez; keza bu taşınmaz mallar üzerinde üçüncü şahıslarla iştirak e müşterek mülkiyet şeklinde anlaşmalar yapamaz, ortaklıklar kuramaz.

c) Ancak Vakfın devamlı bir gelir kaynağına kavuşması için Vakıf tarafından aynı arsa üzerinde inşa edilecek Sitenin içinde yapılabilecek olan sinema, tiyatro, pasaj gibi gelir getirebilecek ticari tesislerin inşa masraflarını karşılamaya yarayacak peşin bedeli karşılığında 20 seneyi geçmemek üzere kiraya verilmesi ve bu peşin kiraya karşılık ipotek tesisi mümkündür.

d) Birliğin devrettiği taşınmaz mallar dışında Vakfa bağışlanan veya Vakıfça sağlanan mallar üzerinde her türlü tasarrufa ve bu taşınmaz mallar üzerinde rehin tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

e) Mülkiyeliler Birliği’nin 4/2/1968 tarihli Genel Kurulu’nda (M. Ali Tuzcuoğlu Kütüphanesi ve Konferans Salonu) hakkında alınmış olan karar saklıdır.

Vakıf Yönetimi:

Madde 10- Vakfın organları şunlardır:
a)Yönetim Kurulu,

b)Genel Müdür,

c)Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu:
Madde 11- Yönetim Kurulu;

a)Mülkiyeliler Birliği Yüksek Danışma Kurulu’nun kendi arasından seçeceği bir üye,

b) Mülkiyeliler Birliği ve Vakıf Yönetim Kurullarınca aralarından veya dışardan seçilecek Mülkiyeli  (1)er üye,

c) Vakıf Yönetim Kurulunca seçilecek en az Doçentlik payesini kazanmış Mülkiyeli bir öğretim üyesi,

d) Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu tarafından Mülkiye camiasına maddi ve manevi hizmette bulunmuş en az 15 yıllık mezunlar arasından seçilecek (2) üye,

e) Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı (Başkanlık süresince) olmak üzere (7) kişiden kurulur.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanının dışında kalan üyeler için üyelik süresi (4) yıldır. Ancak a, b, c ve d fıkralarına göre üyeler yeni seçim yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler.

Üyeliğin boşalması durumunda yerine geçmek üzere yukarıdaki seçim organları aynı sayıda yedek üye seçerler. Yedek bulunmadığı takdirde, yeni seçim yapılıncaya kadar bu üyelik Yönetim Kurulunca seçilir. Yedekler veya yeni seçilenler yerlerini aldıkları üyenin müddetini tamamlarlar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu (4) yılda bir kendi arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulunun üst üste üç olağan toplantısına özürsüz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Toplantı ve Karar Nisabı:

Madde 12- Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve mevcudunun çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Ancak, kararların geçerli olabilmesi için o konuda en az dört üyenin olumlu oy vermiş olması şarttır.

Alınan kararlar karar defterine geçirilir ve Başkan ile üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 13-

Yönetim Kurulu Vakfın karar ve yürütme organıdır. Görevleri şunlardır:

a) Vakfın amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü kararları almak ve çalışmalarda bulunmak.

b) Vakfın bütçe ve kadrolarını düzenlemek, yıl sonlarında kesin hesabını onaylayarak teftiş kuruluna vermek,

c) Vakfın, taşınmaz mallarını ve paralarını en iyi şekilde verimlendirmek,

d) Gelirlerin, Vakfın hangi amaçları yönünden, hangi alanlara ne suretle tahsis edileceğine ve harcanacağına dair kararlar almak,

e) Bu senedin 6. maddesinde sayılan görev ve amaçların her birinin uygulama şekilleri ve genel yönetimiyle ilgili hususlarda yönetmelikler düzenlemek,

f) Vakfa tahsis edilen veya Vakfa iktisap edilen taşınmaz mallar ile gerekli göreceği taşınır malları sigorta ettirmek.

Temsil ve Yükümlülük:
Madde 14-

Vakfı resmi merciler önünde ve toplantılarda Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Vakfı borç altına sokacak yükümlülük ve işlemleri ifaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenir.

Genel Müdür:

Madde 15- Genel Müdür, Vakıf Yönetim Kurulunca atanır. Diğer memurlar Genel Müdürün inhası ve Başkanın onayı ile atanır. İşten çıkarmada da aynı usuller uygulanır. Vakıf personelinin görev ve özlük hakları Vakıf Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.

Teftiş:
Madde 16- Vakıf, 13/7/1967 gün ve 903 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişine tabidir.

Denetleme Kurulu:

Madde 17- Vakfın gerek hesaplarını, gerek senedinde yazılı amaçlara yönelen çalışmalarını, yürürlükteki mevzuata göre denetlemek üzere 3 kişiden meydana gelen bir Denetleme Kurulu bulunur. Bunlardan ikisini Mülkiyeliler Birliği Genel Kurulu, birini Vakıf Yönetim Kurulu 4 yıl için en az 10 yıllık mezunları arasından seçer. Denetçiler kurul halinde çalışabilecekleri gibi, ayrı ayrı da denetleme yapmaya yetkilidirler. Birlik veya tek olarak düzenleyecekleri raporlarını Birlik veya Vakfa ayrı ayrı verirler. Denetçiler zorunlu gördüklerinde raporlarından teftiş makamına da bir örnek verebilirler.

Görevlerin Fahriliği:

Madde 18- Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri fahridir. Çalışmaları karşılığında hiçbir ad altında ücret alamazlar veya yarar sağlayamazlar.

Özel Yetki:

Madde 19- Herhangi bir sebeple Mülkiyeliler Birliği’nin hukuki varlığı sona ererse, Birliğin muhtelif organlarınca seçilip Vakıf Yönetim Kurulu’na girecek üyeleri Vakıf Yönetim Kurulu Mülkiye camiasına hizmeti geçenler içerisinden re’sen seçer.

Yönetim Kurulu Değişikliği:

Madde 20- Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değiştirilen 79. maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nun mahkeme kararıyla değiştirilmesi halinde yetkili mahkeme Mülkiyeliler Birliği üyeleri arasından 3 kişilik geçici bir Yönetim Kurulu seçer. Bu Yönetim Kurulu yeni Yönetim Kurulu’nun ilgili seçim organlarınca hemen kurulmasına çalışmakla beraber, kuruluncaya kadar, Vakfı bu resmi senetteki hak ve yetkileri ile yönetir.

Fesih:
Madde 21- Vakıf, herhangi bir sebeple feshedildiği takdirde taşınır ve taşınmaz bütün mallarıyla diğer hakları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne veya bu Fakülte’nin yerini alacak Yüksek Öğrenim Kurulu’na devrolunur.

Madde 22- Bu senette hüküm bulunmayan hallerde 903 sayılı kanun ve ekleriyle bunlara dayanılarak çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük hükümleri tatbik olunur.

Geçici Yönetim Kurulu:

Geçici Madde 1- İlk Yönetim Kurulu7nun seçimine kadar Vakfı Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu yönetir.

Diye sözlerini bitirdi. Verilen bu takriri ben Ankara Altıncı noteri Zihni Taşkıran bir asıl nüsha olarak yazdım ve metnini şahitler huzurunda Ayhan Açıkalın’a okudum. İsteklerinin tam olarak tespit edildiğini kendisinin mecliste beyan etmesi üzerine işbu vakıf senedinin altını hepimiz imzaladık ve ben Noterlik mührüyle, bindokuzyüzyetmişiki yılı Ocak ayının yirminci günü. 22/1/1972

Şahitler İmzaları
Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı
Ve

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın kuruluşuna yetkili ve görevli

AYHAN AÇIKALIN
İmzası
NOTER
Resmi Mühür ve İmza